W dniu 27 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr  108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – etap I’’

Przebudowano odcinek drogi o długości 262 mb. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Jezdnia obustronnie została wyłożona krawężnikiem betonowym. Na wszystkie posesje przylegające do przebudowywanego odcinka drogi zostały wykonane zjazdy (do granicy działki) również z kostki brukowej. Dokonano także przebudowy skrzyżowania drogi gminnej będącej zakresem opracowania z drogą powiatową Dubiny – Postołowo. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.

Koszt realizacji zadania to 487 804,06 zł – środki pochodziły z budżetu gminy Hajnówka.

 

20181024 094323

20181107 162030