logo

 

W związku z Zarządzeniem nr 316/2021 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. dotyczącym realizacji projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” (WND-RPPD.05.01-20-0924/20) niniejszym zapraszam gospodarstwa domowe z terenu Gminy Hajnówka do składania wniosków o przyznanie grantu. Regulamin oraz dokumentacja konkursowa zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl.

 

Nabór wniosków zostanie otwarty z dniem 29.03.2021 i potrwa do dnia 29.04.2021 do godziny 15:30.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia - decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Hajnówka lub okna podawczego Urzędu Gminy Hajnówka - ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (wejście główne do budynku).

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zaleca się, aby kompletna dokumentacja aplikacyjna została umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej opisem „Wniosek o udzielenie grantu na budowę instalacji fotowoltaicznej -  do Urzędu Gminy Hajnówka”.

 

Zaleca się aby do wniosku dołączyć dokumenty poświadczające deklarowane zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Państwa Wnioski o udzielenie grantu zostaną rozpatrzone i ocenione pod względem zgodności z regulaminem naboru w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru. Z gospodarstwami domowymi zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana „Umowa o powierzenie grantu”. 

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie gospodarstwa domowe Gminy Hajnówka. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refinansowania, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie naboru i realizacji projektu oraz Umowie o powierzenie grantu. Wysokość grantu wynosi 73 % całkowitych kosztów instalacji, nie więcej niż 50 000 zł na Grantobiorcę, nie więcej niż 7 000 zł w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji do 5 kWp i nie więcej niż 6 000 zł w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji powyżej 5 kWp.

 

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy Hajnówka w godzinach pracy Urzędu (Andrzej Golonko, Piotr Chilimoniuk, Marek Bagrowski, tel. 85 682 25 00).

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Lucyna Smoktunowicz

Hajnówka, dnia 26 marca 2021 r.  

 

 

REGULAMIN NABORU

 

I ETAP - SKŁADANIE WNIOSKU O GRANT:

  1. WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU

 

II ETAP - PODPISYWANIE UMOWY Z GRANTODAWCĄ (GMINĄ):

  1. UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

 

III ETAP - REALIZACJA GRANTU PRZEZ GRANTOBIORCĘ (MIESZKAŃCA):

  1. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
  2. WZÓR UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY GRANTOBIORCĄ A WYKONAWCĄ
  3. WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU

 

IV ETAP - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

  1. WZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ