Zawiązywana jest dla realizacji wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Utworzenie spółki wymaga zawarcia przez wspólników pisemnej umowy spółki oraz zgłoszenia do CEIDG każdego ze wspólników spółki odrębnym wnioskiem CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

Wspólnicy poza złożeniem wniosku do CEIDG muszą dokonać:
• zgłoszenia do Urzędu Statystycznego formularza RG-OP w celu uzyskania numeru REGON spółki. Wniosek składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym
• zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek należy złożyć na druku NIP-2 , NIP-D
• złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych – druk PCC w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki,
• zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT – formularz VAT-R,
• aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki – wniosek CEIDG-1 w terminie 7 dni od otrzymania tych numerów.
• w ZUS każdy wspólnik obowiązany jest zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (bądź tylko ubezpieczenia zdrowotnego)  – formularz ZUS ZUA/ ZUS ZZA). Z każdego tytułu odrębnie (tj. spółki cywilnej i działalności gospodarczej) musi być odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek – formularz ZUS ZPA, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Poza tym wspólnicy spółki cywilnej będący zarazem przedsiębiorcami powinni korzystać ze wspólnego rachunku w ramach rozliczeń związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Muszą więc założyć dla siebie wspólny rachunek bankowy.

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek cywilnych reguluje art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych – spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę jawną.

zalety:
  • duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki
  • proste procedury zakładania i prowadzenia
  • prostota złączenia zasobów kilku osób i ich pomysłów
  • zaangażowanie wszystkich wspólników
  • możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
  • dobra forma dla działalności małych rozmiarów np. w przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to działalność dodatkowa
  • nieskomplikowany sposób likwidacji
  • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej (w przypadku nie zatrudnienia pracowników)
wady:
  • odpowiedzialność wszystkich wspólników spółki całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy