Przykładowy obraz

Miejscowość Dubiny jest jedną z 25 wsi sołeckich gminy Hajnówka. Wieś położona jest w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka, o zabudowie typu ulicowego, wzdłuż drogi wojewódzkiej Zabudów - Narew - Hajnówka nr 685.

Plan Odnowy Wsi Dubiny został opracowany w 2008 r. na zlecenie Urzędu Gminy Hajnówka. Został pozytywnie zaopiniowany przez sołectwo Dubiny Uchwałą Nr 1/08 Zebrania Wiejskiego w Dubinach z dnia 18 listopada 2008 r. i zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/113/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Dubiny służącego rozwojowi miejscowości Dubiny. Projekt dokumentu opracowała Dorota Wyszkowska.
Aktualizacja dokumentu w 2016 r. została podyktowana koniecznością ewaluacji działań wdrażanych m.in. w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i adaptacją do warunków perspektywy 2014-2020. Należy mieć przy tym na uwadze, iż realizacja Programów Operacyjnych bieżącej perspektywy wykroczy poza 2020 r., stąd stosowany w treści dokumentu zwrot "2020+" dla zadań realizowanych po 2020 r.
Aktualizacja niniejszego planu obejmuje działania przewidziane do realizacji na okres 8 lat, czyli obejmie horyzont 2016-2023.
Autorem zdjęć wykorzystanych w niniejszym opracowaniu jest Urząd Gminy Hajnówka. Mapy wskazujące przebieg w obszarze sołectwa Dubiny linii światłowodowej zostały udostępnione dzięki uprzejmości Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Więcej ...