okno

Wykaz kart ewidencyjnych pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Hajnówka

Obszary chronione

Wszystkie obiekty chronione gminy Hajnówka zgrupowane są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Istnieje tu 12 rezerwatów przyrody, 519,26 ha użytków ekologicznych, 361 pomników przyrody (drzewa i grupy drzew), 33 strefy ochronne gniazd ptaków (orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny), ostoja  żubra o powierzchni 168,80 ha (oddziały 391A,B,C,D, 419A,B), siedliska mokre i wilgotne - lasy wodochronne 3528,13 ha.

Rezerwat krajobrazowy "Władysława Szafera" - zdjęcie zimą

Utworzony w 1969 roku (Mon. Pol. Nr 16 poz. 128) zajmuje pow. 1356,91 ha z tego w obrębie gminy Hajnówka 699,10 ha. celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie lasów wzdłuż szosy Hajnówka-Białowieża.

Rezerwat Szczekotowo - zdjęcie

Utworzony w 1979 roku (Mon. Pol. Nr 26 z 31 października 1979r., poz. 141, § 9). Jego powierzchnia wynosi 36,44 ha. Celem rezerwatu jest ochrona fragmentu Puszczy z największym skupieniem kurhanów z okresu wczesnego średniowiecza oraz pozostałości po smolarniach i węglarniach z XVII wieku.