Rezerwat Sitki - zdjęcie

Utworzony w 1979 roku  (Mon. Pol. Nr 26, z dnia 31 października 1979r., poz. 41, § 7). Powierzchnia rezerwatu wynosi 34,09 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy z występującymi tu kilkoma dobrze wykształconymi zbiorowiskami borów.

Rezerwat Starzyna - zdjęcie

Utworzony w 1979 roku  (Mon. Pol. Nr 26, z dnia 31 października 1979r., poz. 141, § 6). Powierzchnia rezerwatu wynosi 370,08 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy z dobrze wykształconymi kilkoma zespołami leśnymi odznaczającymi się bogatą florą i stanowiącymi ostoję głuszca.

Utworzony w 1995 roku. Powierzchnia rezerwatu 240,17 ha. Celem rezerwatu jest ochrona bogatych stanowisk motyli dziennych Rhopalocera i kraśników Zygaenidae.

Utworzony w 1995 roku. Powierzchnia rezerwatu 78,61 ha. Celem rezerwatu jest ochrona bogatych stanowisk motyli dziennych Rhopalocera i kraśników Zygaenidae.

Pole

      Wszystkie obiekty chronione Gminy Hajnówka zgrupowane są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Istnieje tu 12 rezerwatów przyrody, 519,26 ha użytków ekologicznych, 361 pomników przyrody (drzewa i grupy drzew), 33 strefy ochronne gniazd ptaków (orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny), ostoja żubra o powierzchni 168,80 ha (oddziały 391A,B,C,D, 419A,B), siedliska mokre i wilgotne - lasy wodochronne 3528,13 ha.