REGULAMIN KONKURSU „WOLONTARIUSZ I KOORDYNATOR ROKU”
Centrum Wolontariatu w Białymstoku


Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030


§1 Przedmiot Konkursu
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „WOLONTARIUSZ I KOORDYNATOR ROKU” (zwanym dalej „Konkursem”) i zasady jego przeprowadzenia.
2. Przedmiotem Konkursu jest wybór Wolontariusza i Koordynatora Roku.

§2 Misja Konkursu
1. Założeniem Organizatora Konkursu jest:
Organizator, poprzez organizację Konkursu stawia przed sobą także zadanie w postaci zachęcenia jak największej liczby organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do angażowania wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu i metodycznej pracy z wolontariuszami.

§3 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD będący Lokalnym Partnerem Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

§4 Adresaci Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, których macierzyste organizacje i/lub instytucje przystąpiły do Korpusu Solidarności lub planują przystąpienie do Korpusu Solidarności.

§5 Zasady udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i wysłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu do dnia 30 listopada 2023r.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
Wolontariusz Roku: https://forms.office.com/e/zkacUvqDaq
Koordynator Roku: https://forms.office.com/e/S5tFVqbP4v
3. Wysyłając formularz zgłoszeniowy wskazać należy odpowiedni powiat właściwy ze względu na miejsce działań zgłaszanego do udziału w Konkursie wolontariusza i koordynatora.
4. Zgłoszeni i do udziału w Konkursu mogą być:
1) indywidualni wolontariusze/koordynatorzy;
2) para lub grupa wolontariuszy/koordynatorów działających wspólnie w organizacji, o której mowa w ust.5 poniżej.

§9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach konkursu oraz interpretacji postanowień Regulaminu decyzję podejmuje Organizator, który zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, nie później jednak niż do 30 listopada 2023 r.
2. O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu Organizator będzie informował na bieżącą za pośrednictwem strony https://onw.org.pl/centrum-wolontariatu/
3. Zgłaszający oraz nominowany wolontariusz i koordynator mają prawo wycofać swoje zgłoszenie w każdym momencie trwania Konkursu, jednakże wycofanie zgłoszenia musi mieć formę pisemną.
4. Informacje na temat konkursu można uzyskać u Organizatora Konkursu oraz na stronie https://onw.org.pl/centrum-wolontariatu/
5. Organizator zastrzega, że Konkurs może nie zostać przeprowadzony w przypadku oddziaływania siły wyższej.
6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin konkursu do pobrania (451KB PDF)

KONKURS wolontariusz