Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 17 świetlic wiejskich. Są one dostępne lokalnej społeczności zgodnie z Zarządzeniem Nr 663/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01 marca 2024 r.

W załączeniu regulamin oraz określenie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz miejsc ogniskowych na terenie Gminy Hajnówka i wzory druków dotyczące wynajmu / użyczenia.

 

Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich

oraz miejsc ogniskowych

na terenie Gminy Hajnówka

1. Opłaty za wynajem poszczególnych świetlic wiejskich Gminy Hajnówka.

L.p.

Nazwa świetlicy

Stypy oraz inne

spotkania żałobne

Urodziny, chrzciny, inne imprezy rodzinne - opłata za dobę

Cena za wynajem

1  godz.

(szkolenia, prezentacje)

1.

Borek

50 zł

100 zł

100 zł

2.

Borysówka

150 zł

200 zł

100 zł

3.

Chytra

150 zł

200 zł

100 zł

4.

Czyżyki

150 zł

200 zł

100 zł

5.

Dubiny

150 zł

200 zł

100 zł

6.

Kotówka

150 zł

200 zł

100 zł

7.

Lipiny

150 zł

200 zł

100 zł

8.

Mochnate

150 zł

200 zł

100 zł

9.

Nowoberezowo

150 zł

200 zł

100 zł

10.

Nowosady

150 zł

200 zł

100 zł

11.

Nowokornino

150 zł

200 zł

100 zł

12.

Orzeszkowo

150 zł

200 zł

100 zł

13.

Pasieczniki Duże

150 zł

200 zł

100 zł

14.

Rzepiska

150 zł

200 zł

100 zł

15.

Stare Berezowo

150 zł

200 zł

100 zł

16.

Trywieża

150 zł

200 zł

100 zł

17.

Nowoberezowo CAW

150 zł

200 zł

100 zł

 

2. Poza opłatą, o której mowa w § 1 pkt. 1, najemca zobowiązany jest zapłacić ryczałtowo koszt mediów w kwocie 100 zł (dotyczy urodzin, chrzcin i innych imprez rodzinnych).

3. Grupy nieformalne np. wioski tematyczne, a także organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Hajnówka w celu jej promocji, uiszczają opłatę w wysokości 100 zł za zorganizowanie spotkania o charakterze komercyjnym trwającym do 3 godzin.

4. Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowy wynajem pobiera się kaucję w wysokości 200 zł. Z wyjątkiem styp, innych spotkań żałobnych oraz spotkań wymienionych w pkt. 3.

5. Za wynajem miejsca ogniskowego (bez dostępu do świetlicy wiejskiej!) ustala się następujące opłaty:

a) ognisko z wyposażeniem (tj. drewnem) – 150 zł

b) ognisko bez wyposażenia – 50 zł

6. Wszystkie stawki zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.

7. Dla osób spoza terenu gminy wiejskiej Hajnówka odpłatność za korzystanie ze świetlic ustala się w wysokości dwukrotności stawek określonych w  pkt. 1 (nie dotyczy wynajmu godzinnego).

8. Dla osób spoza terenu gminy wiejskiej Hajnówka odpłatność za korzystanie z miejsc ogniskowych ustala się w wysokości dwukrotności stawek określonych w pkt. 5.

 

Załączniki:

Obowiązujące załączniki