cyfrowa gmina

logo dlugie cg

Hajnówka, dnia 18.03.2022 r.

Or.042.1.2022

 

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

 1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                               (nazwa zamawiającego )

    zaprasza do złożenia oferty.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja, doposażenie serwerowni, dostawa stacji roboczych, usługi doradcze.

Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST.

(Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020)

 

Zakresem zamówienia jest:

 • dostawa oraz montaż urządzeń w serwerowni: 1szt. serwer, 1szt. ups, 1szt. macierz dyskowa (modernizacja, doposażenie serwerowni) , 11 szt. stacji roboczych wraz z usługami doradczymi;
 • przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy Hajnówka zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Warunki Zamawiającego:

 • Wykonawca dostarczy urządzenia do Urzędu Gminy Hajnówka.
 • Specyfikacja urządzeń, opis przedmiotu zamówienia znajduje się z zał. nr 1 do zapytania ofertowego
 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczane urządzenia oraz jakość montażu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).
 • Z wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spisany protokół odbioru końcowego.
 • Termin spisania protokołu odbioru zadania zostanie ustalony po dostarczeniu do Urzędu Gminy Hajnówka niezbędnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań.

 

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  1. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania 130 dni.
  2. warunki płatności: 30 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.
  3. okres gwarancji: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  4. warunkiem przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, przekazanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego bez uwag.
  5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

     Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 306 78 23

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena za cały przedmiot zamówienia.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, itp.): brak.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: Oferta na „Modernizacja, doposażenie serwerowni, dostawa stacji roboczych, usługi doradcze. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST. ”.
 4. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25.03.2022 r. do godziny 10.00 w pokoju nr 32 znajdującym się w Urzędzie Gminy Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka lub przesłać do dnia 25.03.2022 r. do godziny 10.00 w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP w formacie „pdf”, opatrzoną kwalifikowanym reprezentanta Wykonawcy.

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Druk oferty.
 3. Projekt umowy.
logo ugh

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 

XXVII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2021 r.

logo ugh

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 

XXVI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 października 2021 r.

logo ugh

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 

XXV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 lipca 2021 r.

 

logo ug

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 • XXIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r.