Terminarz wyborów sołtysów Gminy Hajnówka

 

Data

Dzień

Miejscowość

Miejsce

Godzina

23.01.2024

wtorek

Borek

Świetlica wiejska

18:00

26.01.2024

piątek

Lipiny

Świetlica wiejska

18:00

27.01.2024

sobota

Trywieża

Świetlica wiejska

15:00

Nowoberezowo

Dom Dziennego Pobytu

18:00

28.01.2024

niedziela

Stare Berezowo

Świetlica wiejska

16:00

29.01.2024

poniedziałek

Postołowo

Gminne Centrum Kultury w Dubinach

18:00

30.01.2024

wtorek

Wygoda

Wygoda Nr 6 Dom sołtysa

18:00

31.01.2024

środa

Nowosady

Świetlica wiejska

18:00

05.02.2024

poniedziałek

Puciska

Puciska Nr 13 Dom sołtysa

18:00

08.02.2024

czwartek

Kotówka

Świetlica wiejska

17:00

09.02.2024

piątek

Borysówka

Świetlica wiejska

18:00

10.02.2024

sobota

Topiło

Topiło Nr 9 Dom sołtysa

13:00 

Łozice

Łozice Nr 4 Dom sołtysa

15:00

Orzeszkowo

Świetlica wiejska

17:00

11.02.2024

niedziela

Czyżyki

Świetlica  wiejska

15:00

Mochnate

Świetlica wiejska

17:00

12.02.2024

poniedziałek

Wasilkowo

Wasilkowo Nr 1

17:00

15.02.2024

czwartek

Rzepiska

Rzepiska Nr 4 Dom sołtysa

18:00

16.02.2024

piątek

Nowokornino

Świetlica wiejska

18:00

17.02.2024

sobota

Dubicze Osoczne

Klub Integracji Społecznej

15:00

Chytra

Świetlica wiejska

17:00

20.02.2024

wtorek

Progale

Progale Nr 14 Dom sołtysa

18:00

24.02.2024

sobota

Pasieczniki Duże

Świetlica wiejska

16:00

25.02.2024

niedziela

Bielszczyzna

Bielszczyzna Nr 3A Dom sołtysa

15:00

Dubiny

Gminne Centrum Kultury w Dubinach

17:00

 

Klauzula informacyjna

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka. Może Pani/ Pan skontaktować się z Administratorem wysyłając korespondencję na ww. adres, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel. 85 306-78-00.
 2. Administratorem powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz wyborów do Rady Sołeckiej.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych jest dobrowolne. Niepodanie danych koniecznych skutkuje niezałatwieniem sprawy.
 6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (protokoły wyborów sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej - bezterminowo) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, • żądania sprostowania danych osobowych, • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. 1Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych