Za nami prawie dwa miesiące działalności sołtysów kadencji 2018-2023. Po raz pierwszy sołtysi zostali wybrani na pięcioletnią kadencję, a nie jak dotychczas na czteroletnią. W Gminie Hajnówka jest 25 sołectw. W tegorocznych wyborach zostało wybranych 13 nowych sołtysów. Wybory odbyły się na przełomie stycznia i lutego. W trakcie wyborów dało się zauważyć, że wybrane osoby są to społecznicy, dla których ważne jest dobro sołectwa. Sołtys to organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Osoba piastująca ten urząd pełni rolę reprezentanta mieszkańców i „łącznika” między społecznością wiejską a władzą wyższego szczebla.

W niektórych miejscowościach już odbyły się zebrania wiejskie, gdzie poruszano istotne i bardzo ważne sprawy dla wsi, a tym samym dla gminy. Wielu sołtysów problemy danej miejscowości przedstawiło bezpośrednio dla Wójt Gminy Hajnówka lub pracownikom urzędu. Podziękowania należą się też za zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym w pożarze w sołectwie Orzeszkowo. Zebrano kwotę 7488,40 zł, która pokryje zakup materiałów budowlanych.

 

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

  • zwoływanie zebrań wiejskich,
  • zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
  • działanie stosownie do wskazań zabrania wiejskiego, rady gminy, wójta,
  • wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie
  • reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
  • uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,
  • pobieranie podatków i opłat lokalnych,

 

Pojawienie się pod koniec XXII wieku na ziemiach polskich funkcji sołtysa i jej przetrwanie do dzisiaj sprawia, że jest to jeden z najstarszych urzędów na polskiej wsi. I chociaż na przestrzeni wieków rola sołtysa, jego znaczenie i stan posiadania ulegały zmianom, to jednak pewne atrybuty tego urzędu pozostały. Niezmiennie jego najważniejszym zadaniem  jest pośrednictwo pomiędzy przedstawicielami władzy a lokalną społecznością.

 

Wójt Gminy Hajnówka