POSTANOWIENIE NR 183/2023
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

§1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 178 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 25 września 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku II
Dorota Sosna

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 183/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 29 września 2023 r.


Gm. Hajnówka
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych


Miejsce: Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka sala Nr 12

Termin: 6 października 2023 r. o godz. 13:00