Rezerwat Dębowy Grąd - zdjęcie

Utworzony w 1985 roku (Mon. Pol. Nr 7 z 23 kwietnia 1985r., poz. 60). Powierzchnia rezerwatu wynosi 100,47 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie  fragmentu Puszczy z dorodnym wielogatunkowym drzewostanem z dużym udziałem dębu i jesionu.

Rezerwat Głęboki Kąt - zdjęcie

Utworzony w 1979 roku (Mon. Pol. Nr 26 z 31 października 1979r., poz. 141 § 5). Zajmuje powierzchnię 40,46 ha. Obejmuje cały oddział 439A i południową część oddziału 414 C. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej obejmującego bór świerkowy torfowcowy Sphagno girgersoni-Piceetum oraz łęg olszowo-jesionowy Circeo-Alnetum, grąd murszowy Tilio-Carpinetum  circaetosum alpine i ols Carici elongateAlnetum.

Rezerwat Nieznanowo - zdjęcie

Utworzony w 1974 roku  (Mon. Pol. Nr 32, poz. 194). Zajmuje powierzchnię 27,49 ha. Obejmuje cały oddział 488C. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej z kilkoma dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi z dużym udziałem drobnych dębów, z których wiele ma wymiary drzew pomnikowych.

Utworzony w 1979 roku  (Mon. Pol. Nr 26, z dnia 31 października 1979r., poz. 141, § 6). Powierzchnia rezerwatu wynosi 85,86 ha, w tym 10,18 ha podlega ochronie ścisłej. cele rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy obejmującego torfowisko wysokie oraz otaczające lasy reprezentujące szereg dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Puszczy Białowieskiej.

Rezerwat Sitki - zdjęcie

Utworzony w 1979 roku  (Mon. Pol. Nr 26, z dnia 31 października 1979r., poz. 41, § 7). Powierzchnia rezerwatu wynosi 34,09 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy z występującymi tu kilkoma dobrze wykształconymi zbiorowiskami borów.