kombatanci

Kombatantom oraz ofiarom represji, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna jednorazowa lub okresowa.

Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

kombatanci

Osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości 565,67 zł miesięcznie (od 1 marca 2023 roku).

Świadczenie pieniężne przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

wieniec dożynkowy

Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”, który zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 10 września 2023 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

pzdw

W dniu 31.05.2023r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi  obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W dniu 07.06.2023r. został przekazany teren budowy Wykonawcy robót, tj. Konsorcjum firm: UNIBEP S.A. – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, VALUE ENGINEERING Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum.

badania

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się ważne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych i badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, skontaktuje się z nim ankieter (telefonicznie lub osobiście) w celu przeprowadzenia wywiadu.

ulotka SGR