W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach na terenie gminy Hajnówka w miesiącu kwietniu 2018r. dokonano budowy odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Berezowo oraz odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiny (ul. Cegielniana). Inwestycja ta umożliwiła mieszkańcom miejscowości Dubiny oraz mieszkańcom wsi Stare Berezowo bezpieczne poruszanie się w neuralgicznych odcinkach tych wsi, które do tej pory nie były wyposażone w oświetlenie uliczne. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w Dubinach zamontowano 12 lamp oświetleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem a w Starym Berezowie dwie lampy oświetleniowe wraz z niezbędnym wyposażeniem. Całość inwestycji została sfinansowana w ramach budżetu Gminy Hajnówka. Wartość zadania to 88 180,00zł.         

Jednym z ważnych zadań realizowanych w gminie Hajnówka  jest budowa kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. W ramach zadania zrealizowanych będzie 40 instalacji kolektorów słonecznych i 8 instalacji fotowoltaicznych na wartość 857 060,84 zł z tego dofinansowanie ze środków UE 516 875,19 zł. Zakończenie zadania to koniec sierpnia 2018r.

Warto wspomnieć o wnioskach składanych do instytucji mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego na realizację zadań gminy, np.:

 • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie utylizacji azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców. Wniosek dotyczy utylizacji 227 530,00 kg azbestu na wartość 76 115,00 zł.
 • do Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Lipiny – Dubiny i część ul. Łąkowej i Nowej o długości ok. 2,6 km w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wartość zadania wynosi 5 078 856,36 zł z tego wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa to kwota 4 063 085,08  zł.

 

Ponadto opracowywana jest dokumentacja techniczną na przebudowę dróg: ulice Torowa i Łąkowa w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Orzeszkowo – Jagodniki o łącznej długości ok. 4,57km.

 

Hajnówka, dnia 02.05.2018r.

IP.7234.5.2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza na zebranie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka w dniu 14.05.2018r. o godzinie 1800.

Tematem zebrania będzie omówienie koncepcji projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Dubiny - Postołowo do drogi gminnej Dubiny - Sawiny Gród), oraz przebudowy odcinka drogi gminnej nr 10857 IB ul. Torowa w Dubinach.

W ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie:

-       nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego,

-       zjazdów z drogi na posesje do jej przylegające, jeśli nie ma możliwości innego dojazdu

W trakcie zebrania pracownicy Urzędu Gminy Hajnówka przedstawią rozwiązania koncepcyjne dla w/w zadania inwestycyjnego. Osoby uczestniczące w zebraniu będą mogły zadawać pytania oraz wnosić własne uwagi i wnioski co do proponowanej koncepcji projektu. Na zebraniu będzie można również ustalić dokładną lokalizację zjazdu z drogi na działki prywatne.

Prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawą prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756

                                                                                                        Szepietowo, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

woj. podlaskie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. cent. 86 275 89 00

fax 86 275 89 20

http://www.odr.pl/

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zielonki „na pniu”

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zielonki „na pniu” w 2018 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 22,85 ha.

Wykaz działek wraz z ich powierzchnią oraz potencjalny plon zawiera poniższa tabela:

 

Nazwa

Nr działek ewidencyjnych działek

Powierzchnia

Potencjalny plon

Duże pole

część działki nr 4/2 – 7,76 ha;

część działki nr 5 – 0,63 ha;

część działki nr 7 – 3,84 ha.

12,23 ha

250 dt/ha

Małe pole

część działek nr 7/2 i 7/3 – 3,95 ha.

3,95 ha

200 dt/ha

Plac wystawowy

10/1; 10/3; 10/4; 12/2; 12/3; 12/4; 8/2; 8/3; 8/4; 9/2

6,67 ha

120 dt/ha

Razem

22,85 ha

 

Warunki sprzedaży zielonki „na pniu”:

 • Zbiór zielonki przed imprezami targowymi wyszczególnionymi w ogłoszeniu ma się odbyć bez względu na warunki pogodowe.
 • Wszystkie pola przeznaczone do zbioru zielonki mogą być wykorzystywane przez PODR na organizowane imprezy targowe i parkingi w trakcie organizowanych imprez.

Kalendarz imprez targowych:

13 maja 2018 r.

-

Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego

2324 czerwca 2018 r.

-

X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni z Doradztwem Rolniczym

9 września 2018 r.

-

Podlaski Dzień Kukurydzy, Podlaski Konkurs Orki

67 października 2018 r.

-

Jesienne Targi Ogrodnicze, Targi Leśne „Las i My”

Terminy obowiązkowego koszenia i zbioru zielonki przed targami:

 • „Zielona Gala”:
 • Plac wystawowy – do 10 maja,
 • Małe pole – do 10 maja,
 • Duże pole (z wyjątkiem 3,84 ha przeznaczonych pod „pokazy pracy maszyn” podczas „Zielonej Gali”; z 3,84 ha po „pokazie pracy maszyn” PODR Szepietowo zbiera 10 bel zielonki, pozostałą zielonkę zbiera „Odbiorca”): z działki nr 5 – do 10 maja, z działki nr 4/2 według uznania „Odbiorcy”;
 • „Wstawa Zwierząt Hodowlanych”:
 • Plac wystawowy – od 8 czerwca do 14 czerwca,
 • Małe pole – od 14 czerwca do 19 czerwca,
 • Duże pole – od 14 czerwca do 19 czerwca;
 • „Podlaski Dzień Kukurydzy”:
 • Plac wystawowy – od 3 września do 7 września – dz. nr 10/1, pozostałe działki wg uznania „Odbiorcy”
 • Małe pole – od 3 września do 6 września,
 • Duże pole – od 3 września do 6 września – z wyjątkiem dz. nr 4/2, z której „Odbiorca” może zebrać zielonkę w terminie dogodnym dla siebie;
 • Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”, Targi Leśne „Las i My”:
 • Plac wystawowy – od 24 września do 29 września,
 • Małe pole – od 24 września do 29 września
 • Duże pole – od 24 września do 29 września.

W przypadku nie wykonania zbioru zielonki w przewidzianych terminach, PODR Szepietowo zastrzega sobie prawo do zbioru zielonki na koszt „Odbiorcy”. Poza terminami wyznaczonymi przez PODR Szepietowo „Odbiorca” może zbierać zielonkę wg własnego uznania. Terminy koszenia zielonki mogą być zmienione po uzgodnieniu z PODR Szepietowo.

Jednostki/osoby zainteresowane przetargiem, po zapoznaniu się z regulaminem przetargu, proszone są o składanie pisemnych ofert.

Dane konieczne do przygotowania oferty zawarto w regulaminie przetargu oraz we wzorze umowy.

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, z podaniem ceny całkowitej do dnia 2 maja 2018 r., do godziny 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu bez jej otwierania.

Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na zbiór zielonki. Nie otwierać do 2 maja 2018 r., do godziny 10:15”. Oferta musi być sporządzona na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.

Działki objęte niniejszym przetargiem można oglądać w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Do oferty należy załączyć czytelnie podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu przetargu.

Niezłożenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 maja 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, pok. Nr 4. Podczas otwarcia mogą być obecni wszyscy oferenci.

 

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony http://wodr.pbip.pl/ lub odebrać w sekretariacie PODR w Szepietowie.

Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Oceniane będą tylko ważne oferty. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden uczestnik.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3 dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Przedmiot przetargu oglądać można w PODR w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, w godzinach od 8:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Osoby upoważnione do kontaktu:

 • Michał Godlewski – tel. nr 692 826 633
 • Łukasz Mioduszewski – tel. nr 503 545 900

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 23.04.2018 r. znak sprawy: LU.RET.070.1.43.2018.JB zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej  w mieście Hajnówka.

Poniżej link do ww. decyzji:

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/obwie/obwieszczenia-2018.html