Dnia 16 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz przekazała na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce Pana nadkomisarza Tomasza Haraburdy dwa nowoczesne urządzenia iBlow, służące do wstępnej kontroli stanu trzeźwości. Sprzęt ten trafił już do funkcjonariuszy ruchu drogowego.

Lokalne samorządy chętnie wspierają wszelkie inicjatywy, które policjanci podejmują na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, zwłaszcza na drogach. Tak było i tym razem, dnia  19.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Hajnówce odbyło się uroczyste wręczenie hajnowskim policjantom nowoczesnego sprzętu służącego do wstępnej kontroli stanu trzeźwości. Podczas tego spotkania Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz przekazała na ręce  Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce Pana nadkomisarza Tomasza Haraburda dwa takie urządzenia – iBlow, których koszt to ponad 2,1 tysiąca złotych. Nowy sprzęt trafił już do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Dzięki niemu mundurowi w zaledwie kilkanaście sekund, w wygodny i bezkontaktowy sposób, będą mogli sprawdzać stan trzeźwości przede wszystkim kierujących, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto Urząd Gminy Hajnówka sfinansował zakup elementów odblaskowych, które będą rozdysponowane przez funkcjonariuszy wśród mieszkańców podczas spotkań profilaktycznych.

www.hajnowka.policja.gov.pl

 

fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA PODLASIE zaprasza do zapoznania się z parametrami pracy elektrowni. 

 

APLIKACJA OKREŚLAJĄCA KORZYŚCI Z OZE

Instrukcja wejścia na moduł monitorujący pracę elektrowni fotowoltaicznych

Skopiować pełny adres z numerem IP: https://52.58.159.100:8443/

i wkleić w pasku adresowym przeglądarki internetowej

Po wyświetleniu komunikatu o błędzie certyfikatu wybrać (w zależności od przeglądarki):
- IE: Kontynuuj korzystanie z tej strony internetowej (niezalecane)
- Chrome: Kontynuuj
- Firefox: Zaawansowane / Dodaj wyjątek / Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa (można odznaczyć opcję, zachowaj ten wyjątek na stałe”)

Obecna wersja obsługuje tylko IE11 i Chrome 50. W przypadku korzystania z innych przeglądarek internetowych, dane mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Wpisać user name, password   i kliknąć Login

User name: fotowoltaikapodlasie
Password:   EkoHajnówka2017

 
 

Świetlice w:

  • Borysówce,
  • Dubinach,
  • Lipinach,
  • Mochnatym
  • Nowoberezowie
  • Nowosadach
  • Rzepiskach

ZAPRASZAJĄ NA FERIE

 

Informacja

     W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do Urzędu Gminy Hajnówka związanymi z procedurą wyłonienia wykonawcy umowy dotyczącej „Odławiania, odbierania, transportu i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka”, a także treści publikowanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych dotyczących dobrostanu bezpańskich zwierząt odławianych z obszaru Gminy Hajnówka Wójt Gminy Hajnówka informuje, co następuje:

 

    Gmina Hajnówka wykonuje zadania na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to przede wszystkim realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a także ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych ustaw. Jednocześnie realizując postępowanie przetargowe mające na celu udzielenie zamówienia na „Odłowienie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka” zastosowano przepisy regulujące tryb procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 287/14 z dnia 27 maja 2014 roku, Gmina Hajnówka wyłoniła najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska. W pierwszym postępowaniu przetargowym, w dniu 22 listopada 2017r. wysłano zapytanie ofertowe do następujących podmiotów:

- Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „ CIAPEK” ul. Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka;

- Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku; ul. Dolistowska 2; 15-197 Białystok;

- Schronisko dla Zwierząt w Suwałkach; ul. Sianożęć 3A; 16-400 Suwałki;

- Schronisko dla Zwierząt w Augustowie; ul. Słowackiego 64; 16-300 Augustów.

 

    Termin złożenia ofert upływał w dniu 6 grudnia 2017 do godz. 12.00 i żadna z wymienionych firm nie złożyła oferty współpracy.

 

    W związku z tym Urząd Gminy zmuszony został do ponowienia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy i ponownie w dniu 11 grudnia 2017r. zaproszono do udziału w postępowaniu wymienione podmioty z wyjątkiem Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku ul. Dolistowska 2; 15-197 Białymstoku, które pismem z dnia 24 listopada 2017r. przesłało informację, że jako jednostka organizacyjna Miasta Białystok zajmuje się wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów tylko z terenu gminy Białystok. Jednocześnie mając na uwadze dotychczasową współpracę sąsiednich gmin tj. gminy Bielsk Podlaski i Czeremcha ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska, Urząd Gminy Hajnówka również do tego Schroniska wysłał zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upłynął w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 12,00 a oferty zostały złożone przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK” ul. Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska. Obydwie oferty spełniły szczegółowe warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym, różniły się jedynie zaproponowaną ceną związaną z odebraniem bezpańskiego zwierzęcia.

 

    Jednocześnie gmina Hajnówka podkreśla, że przed wyłonieniem wykonawcy dokonała rozeznania dotyczącego warunków panujących w w/w schroniskach. Zapoznano się szczegółowo z wystąpieniem pokontrolnym NIK Delegatura w Olsztynie znak. LOL.410.001.03.2016-P-16-058 dostępnym na stronie www.nik.gov.pl dotyczącym warunków panujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. oraz przeanalizowano dotychczasową nienaganną współpracę z hajnowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „CIAPEK”. Ponadto gmina Hajnówka po uwzględnieniu wszystkich kryteriów zawartych w ofercie, również dotyczącej ceny związanej z realizacją umowy i kierując się względami oszczędnościowymi, wynikającymi z art. 44 ustawy o finansach publicznych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednakże do chwili obecnej tj. 12 stycznia 2018r. umowa nie została podpisana w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym.

 

    Jednocześnie Gmina Hajnówka zapewnia, że odłów bezpańskich zwierząt z terenu gminy jest poprzedzony zgłoszeniem mieszkańców wsi, którzy w trosce o zdrowie i życie własne i rodziny interweniują w tutejszym Urzędzie Gminy. Każdorazowo, w okresie poprzedzającym odłowienie Urząd podejmuje działania w celu ustalenia właściciela, znalezienia nowego domu dla zwierzęcia, a w sytuacjach gdy jest to niemożliwe dokonuje zgłoszenia dotyczącego odłowienia bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

W imieniu swoim oraz całej społeczności Gminy Parchowo serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie w bardzo trudnej sytuacji po nawałnicy, która przeszła przez naszą Gminę w sierpniu 2017r.

podziekowania parchowo1