Świetlice w:

  • Borysówce,
  • Dubinach,
  • Lipinach,
  • Mochnatym
  • Nowoberezowie
  • Nowosadach
  • Rzepiskach

ZAPRASZAJĄ NA FERIE

 

Informacja

     W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do Urzędu Gminy Hajnówka związanymi z procedurą wyłonienia wykonawcy umowy dotyczącej „Odławiania, odbierania, transportu i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka”, a także treści publikowanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych dotyczących dobrostanu bezpańskich zwierząt odławianych z obszaru Gminy Hajnówka Wójt Gminy Hajnówka informuje, co następuje:

 

    Gmina Hajnówka wykonuje zadania na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to przede wszystkim realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a także ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych ustaw. Jednocześnie realizując postępowanie przetargowe mające na celu udzielenie zamówienia na „Odłowienie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka” zastosowano przepisy regulujące tryb procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 287/14 z dnia 27 maja 2014 roku, Gmina Hajnówka wyłoniła najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska. W pierwszym postępowaniu przetargowym, w dniu 22 listopada 2017r. wysłano zapytanie ofertowe do następujących podmiotów:

- Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „ CIAPEK” ul. Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka;

- Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku; ul. Dolistowska 2; 15-197 Białystok;

- Schronisko dla Zwierząt w Suwałkach; ul. Sianożęć 3A; 16-400 Suwałki;

- Schronisko dla Zwierząt w Augustowie; ul. Słowackiego 64; 16-300 Augustów.

 

    Termin złożenia ofert upływał w dniu 6 grudnia 2017 do godz. 12.00 i żadna z wymienionych firm nie złożyła oferty współpracy.

 

    W związku z tym Urząd Gminy zmuszony został do ponowienia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy i ponownie w dniu 11 grudnia 2017r. zaproszono do udziału w postępowaniu wymienione podmioty z wyjątkiem Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku ul. Dolistowska 2; 15-197 Białymstoku, które pismem z dnia 24 listopada 2017r. przesłało informację, że jako jednostka organizacyjna Miasta Białystok zajmuje się wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów tylko z terenu gminy Białystok. Jednocześnie mając na uwadze dotychczasową współpracę sąsiednich gmin tj. gminy Bielsk Podlaski i Czeremcha ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska, Urząd Gminy Hajnówka również do tego Schroniska wysłał zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upłynął w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 12,00 a oferty zostały złożone przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK” ul. Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska. Obydwie oferty spełniły szczegółowe warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym, różniły się jedynie zaproponowaną ceną związaną z odebraniem bezpańskiego zwierzęcia.

 

    Jednocześnie gmina Hajnówka podkreśla, że przed wyłonieniem wykonawcy dokonała rozeznania dotyczącego warunków panujących w w/w schroniskach. Zapoznano się szczegółowo z wystąpieniem pokontrolnym NIK Delegatura w Olsztynie znak. LOL.410.001.03.2016-P-16-058 dostępnym na stronie www.nik.gov.pl dotyczącym warunków panujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. oraz przeanalizowano dotychczasową nienaganną współpracę z hajnowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „CIAPEK”. Ponadto gmina Hajnówka po uwzględnieniu wszystkich kryteriów zawartych w ofercie, również dotyczącej ceny związanej z realizacją umowy i kierując się względami oszczędnościowymi, wynikającymi z art. 44 ustawy o finansach publicznych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednakże do chwili obecnej tj. 12 stycznia 2018r. umowa nie została podpisana w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym.

 

    Jednocześnie Gmina Hajnówka zapewnia, że odłów bezpańskich zwierząt z terenu gminy jest poprzedzony zgłoszeniem mieszkańców wsi, którzy w trosce o zdrowie i życie własne i rodziny interweniują w tutejszym Urzędzie Gminy. Każdorazowo, w okresie poprzedzającym odłowienie Urząd podejmuje działania w celu ustalenia właściciela, znalezienia nowego domu dla zwierzęcia, a w sytuacjach gdy jest to niemożliwe dokonuje zgłoszenia dotyczącego odłowienia bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

W imieniu swoim oraz całej społeczności Gminy Parchowo serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie w bardzo trudnej sytuacji po nawałnicy, która przeszła przez naszą Gminę w sierpniu 2017r.

podziekowania parchowo1

"Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka"

kolektory

warsztaty

Podaruj ciasteczko