Kury w zagrodzie

Należny zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym,kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem, stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.