Dnia 17 listopada 2017 r. o godzinie 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Dubinach odbyło się spotkanie konsultacyjno-społeczne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

baner

 

Dnia 17 listopada 2017 r. o godzinie 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Dubinach odbyło się spotkanie konsultacyjno-społeczne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac diagnostycznych. Omówiono metody delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zaprezentowano wybrane wskaźniki służące delimitacji, przedstawiano wyniki przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Następnie miała miejsce dyskusja odnośnie zaprezentowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Mieszkańcy podnosili kwestie przedsięwzięć niezbędnych z punktu widzenia wszystkich interesariuszy. Podczas spotkania odbyły się Warsztaty partycypacyjne, podczas których zespoły złożone z przedstawicieli poszczególnych środowisk diagnozowały problemy i szukały na nie odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu ankietowym, które miało miejsce podczas spotkania.