logs

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Orzeszkowie (Etap I)”.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Klauzula Orzeszkowo

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych