ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54), zawiadamia mieszkańców gminy Hajnówka o zamiarze przeprowadzenia  kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 z późn.zm.) dotyczących wykonywania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości dotyczących pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Kontrola zostanie przeprowadzona w 2024r. w następujących miejscowościach: Bielszczyzna, Borysówka, Czyżyki, Dubiny: ul. Główna, ul. Krótka, ul. Nowa, ul. Grzybowa, ul. Zajęcza, Olchowa Kładka, Nowoberezowo, Nowokornino, Sorocza Nóżka, Topiło, Trywieża.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

Zarządzenie nr 457/2022 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie planu kontroli na lata 2022-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców: posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Hajnówka