Hajnówka, dnia 20.11.2023 r.

IP.6236.4.2023

 (znak sprawy)

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

 1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                                                                                       (nazwa zamawiającego )

    zaprasza do złożenia oferty.

 1. Przedmiot zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Odbiór płyt azbestowo – cementowych z nieruchomości (62 posesje), określenie wagi odpadów na posesji (jednostka Mg), załadunek na środek transportu, transport do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie, unieszkodliwienie poprzez ich złożenie na uprawnionym składowisku oraz wystawienie kart przekazania odpadów w systemie BDO, przekazanie kart BDO dla Zamawiającego.

Planowana ilość około 162,74 Mg.

Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości. Przyjęto, że 1m2 waży 15,00 kg.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca musi dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.). Kserokopie ww. zgłoszeń potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przekaże dla Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów odbioru odpadów z każdej nieruchomości w ilości 3 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Właściciela nieruchomości), zgodnie z załącznikiem rozliczeniowym nr 4 opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Na każdej posesji należy wykonać ważenie odpadów.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oświadczenia o wykonaniu prac polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów z terenu Gminy Hajnówka, zgodnie z załącznikiem rozliczeniowym nr 6 opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wygenerowanych potwierdzeń wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO w formie wydruku dokumentu pdf. WAŻNE !!! Data przekazania odpadów na składowisko nie może być późniejsza niż 24.01.2024 rok.
 6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.
 7. Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu odbioru azbestu oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.
 8. Wykonawca nie może odmówić naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia odbioru azbestu lub związanych z nimi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
 9. Wykonawca dokona ważenia płyt azbestowo-cementowych przy użyciu własnych urządzeń na posesji mieszkańca gminy. W dniu ważenia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów odbioru odpadów, zgodnie z załącznikiem rozliczeniowym nr 4 opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
 10. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia z posiadaczami odpadów zawierających azbest.

W ofercie Wykonawca powinien podać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy.

 

Zamawiający udostępni wykaz nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest dla wybranego Wykonawcy w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.

 

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 1. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 24.01.2024 roku.
 2. warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.
 3. warunkiem przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego jest prawidłowo wykonana usługa, przekazanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego dokumentacji powykonawczej oraz spisany i podpisany protokół odbioru końcowego bez uwag.

       4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

     Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 306 78 20

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto za cały przedmiot zamówienia.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

           a) posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

           A. Wykonawca ma posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) do prowadzenia działalności w tym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Zamawiający dokona sprawdzenia bazy BDO.

           B. Wykonawca ma posiadać umowę z zarządzającym specjalistycznym składowiskiem odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu należy dołączyć do oferty.

 1. Wzór oferty, wzór umowy, oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego), oraz kserokopię umowy ze składowiskiem odpadów.
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka”.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 27.11.2024 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 32 (sekretariat) Urzędu Gminy Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, lub przesyłką pocztową (decyduje data fizycznego wpływu oferty w tut. Urzędzie).

 

WÓJT

Lucyna Smoktunowicz

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty.(PDF 465KB)
 2. Wzór umowy.Wzór umowy. (PDF 495KB)
 3. Oświadczenie wymagane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. (PDF 725KB)

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (PDF 248 KB).