Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, pok. Nr 2, tel. 858767478, 856823642.

Rodzinę zastępczą niezawodową  tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których Sąd umieścił dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący  wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi proces kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, którzy mieszkają na terenie powiatu hajnowskiego.

Osoby, które chcą wziąć udział w procesie kwalifikowania składają:

 • wniosek o objęcie procesem kwalifikowania (druk dostępny na miejscu), 
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk dostępny na miejscu),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia.

Proces kwalifikowania obejmuje:

 • złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów,
 • przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania kandydata,
 • przeprowadzenie przez psychologa badań psychologicznych dotyczących oceny posiadania przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • ocenę kwalifikującą, dotyczącą spełniania przez kandydata warunków wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • udział kandydata w szkoleniu,
 • decyzję dotyczącą wydania kandydatowi Świadectwa Ukończenia Szkolenia oraz rekomendację do wydania Zaświadczenia Kwalifikacyjnego,
 • wydanie na wniosek kandydata Zaświadczenia Kwalifikacyjnego.

W ramach procesu kwalifikowania kandydaci uczestniczą w szkoleniu.

W 2023 r. szkolenie prowadzone będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny Filia w Łomży,  w terminie od 17 października 2023 r. do 27 grudnia 2023 r. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego Filia w Łomży przy ul. Aleja Legionów 27, 18-400 Łomża, od godz. 15.30.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in. treści pozwalające na zapoznanie kandydatów z ideą i uwarunkowaniami opieki zastępczej oraz potrzebami i trudnościami dzieci objętych taką pomocą, kształtowaniem umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i komunikacyjnych, wyposażeniem kandydatów w wiedzę dotyczącą roli rodziców w życiu dziecka, prawem dziecka do kontaktów z bliskimi i powrotu pod ich opiekę, o ile będzie to możliwe. Udział w szkoleniu umożliwia kandydatom przyjrzenie się własnym zasobom, ograniczeniom i kompetencjom do sprawowania opieki zastępczej.

Kolejnym etapem jest odbycie 10-cio godzinnych praktyk w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują zawodową pieczę zastępczą.

Zapraszamy do nas

Jolanta Prusinowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce