Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w powiecie hajnowskim obejmuje:

  • odśnieżanie i likwidacja śliskości w miejscach decydujących o ruchu (wzniesienia, skrzyżowania, niebezpieczne łuki itp.) dróg pozamiejskich - V standard zimowego utrzymania
  • odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej ulic powiatowych w mieście Hajnówka– II standard zimowego utrzymania.

W sezonie zimowym 2021/2022 do zwalczania śliskości (jezdnia posypywana będzie zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg) stosowane będą mieszanki 30%  piaskosoli.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że stosowana piaskosól czy też inne środki (solanki itp.) są skuteczne, gdy temperatura nawierzchni wynosi do –100C, a względna temperatura wilgotności wynosi 85% i wzrasta.

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP w Hajnówce  do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i likwidacji śliskości zimowej.

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 400 – 1500 w dni robocze i w godzinach 400 – 1000 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się – dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce będzie współpracował z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce jak też z samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic.

 

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Zastępca Dyrektora ZDP – Włodzimierz  Golonko:

Telefony kontaktowe:

  • stacjonarny   85 683 20 01

 

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo  Mostowego – Sławomir Pańkowski.

Telefony kontaktowe:

  • stacjonarny 85 683 20 01
  • komórkowy   604 618 584

 

W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów dróg do odśnieżania .

Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów  zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

 

Obowiązujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

Lp.

Standard

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1.

II

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej szerokości.

- luźny                          - 4 godz.

- błoto pośniegowe      - 6 godz.

- zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

- gołoledź                -3 godz.

- szron                     -3 godz.

- sadź                      -3 godz.

- pośniegowa          - 4 godz.

- lodowica               - 4 godz.

2.

V

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu.

- luźny                           -16 godz.

- zajeżdżony                występuje

- nabój śnieżny            występuje

- zaspy występują do   - 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź pośniegowa 8 godz.

 

WYKAZ  ULIC POWIATOWYCH  W MIEŚCIE HAJNÓWKA ( bez ciągów pieszych) PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2020/2021 (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard II.

Lp.

Nr drogi

Odcinek

Długość w km

1.

2329 B

ul. Stefana Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego, ul. Poddolna

3,527

2.

2323 B

ul. Górna , ul. Wrzosowa

2,961

3.

2330 B

ul. Warszawska

1,652

4.

2327 B

ul. Prosta

1,086

5.

1623 B

ul. Targowa, ul. Dolna

1,582

6.

1648 B

ul. Lipowa

2,253

7.

2326 B

ul. 11-go Listopada

0,752

Razem:

13,813

 

Wykaz dróg powiatowych w Powiecie Hajnowskim przeznaczonych do odśnieżania  w sezonie 2019/2020 (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V

Lp.

Nr drogi

                                  Przebieg drogi

Długość w km

1.

1478B

Sieśki - Soce

   2,375

2.

1480B

Pawły – Dawidowicze – Soce - Trześcianka

   4,849

3.

1481B

Ryboły – Puchły - Trześcianka

   5,419

4.

1560B

Żywkowo - Białki

   1,221

5.

1561B

Narewka – Mikłaszewo – Leśna - Siemianówka

   9,773

6.

1602B

Morze – Zbucz – Czyże – Leniewo – Klejniki – Gorodczyno –Janowo – Doratynka – dr woj.

 31,382

7.

1604B

Dr. 1602B – Gorodczyno

  3,453

8

1605B

Dr.1604B – Kożyno – Koźliki - Lachy

  4,287

9

1606B

Klejniki - Hukowicze

  3,461

10.

1611B

Bielsk Podlaski – Łoknica – Podrzeczany - Czyże

  3,757

11

1612B

Planta - stacja kolejowa Narewka

  0,846

12

1613B

Dr.1603B – Miękisze – Sapowo - Klejniki

  4,441

13

1614B

Kuraszewo – Lady – Leniewo - Łoknica

  8,280

14

1615B

Podrzeczany - dr.1614B

  0,997

15

1616B

Krzywa – Rakowicze – Osówka – Szostakowo -Nowoberezowo

  9,781

16

1617B

Czyże-Lady

  3,505

17

1618B

Dr.685-Łosinka-Kotłówka-Tyniewicze Małe-dr.1601 B

  9,059

18

1619B

Łosinka – Trywieża – Nowokornino – Nowoberezowo - Dubicze Osoczne – Jagodniki - dr.685

19,278

19

1620B

Dr.1618 B – Kamień – Kuraszewo – Kojły - Nowoberezowo

12,534

20

1621B

Kuraszewo - Nowokornino

  4,138

21

1622B

Dubiny – Kotówka – Trywieża – Wólka - Kuraszewo

10,376

22

1623B

Hajnówka(ul. Targowa, Dolna) - Puciska- Czyżyki- Nowokornino

  6,614

23

1624B

Hajnówka – Bielszczyzna - Dubiny

  2,797

24

1625B

Dr.685- Przybudki- Grodzisko- Borysówka- Wasilkowo- Kotówka

  8,967

25

1626B

Kotłówka – Koweła – Rzepiska - dr. 1625B

  2,976

26

1628B

Łosinka – Kutowa – Chrabostówka – Waśki - dr. 1634B

  7,221

27

1629B

Narew – Planty - Nowa Wola

  7,512

28

1630B

Trześcianka – Białki – Ogrodniki – Rohozy - dr.685

12,372

29

1631B

Trześcianka – Saki – Rohozy – Waniewo - dr.1629B

  7,397

30

1632B

Dr.1629B - Odrynki

  1,455

31

1633B

Hoźna - Potoka

  1,119

32

1634B

Makówka – Hajdukowszczyzna - Rybaki

  5,983

33

1635B

Lewkowo Nowe - Lewkowo Stare - Eliaszuki – Suszcza - Planty

  8,407

34

1636B

Lewkowo Stare – Podlewkowie – Minkówka - Zabłotczyzna

  5,801

35

1637B

Dr.1635B - Michnówka

  1,033

36

1638B

Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna

  1,945

37

1639B

Podlewkowie - Ochrymy

  1,459

38

1640B

Dr.685 – Krzywiec – Rozpilne - Narewka

14,268

39

1641B

Dr. 687 - stacja kolejowa Gnilec

  1,285

40

1642B

Droga przez wieś Skupowo

   1,601

41

1643B

Dr. 687- Słobódka

   2,402

42

1645B

Leśna - Olchówka

   1,561

43

1646B

Narewka – Guszczewina – Olchówka – Siemianówka - dr.1644B

11,738

44

1647B

Dubiny - Postołowo

  1,654

45

1648B

Hajnówka (ul. Lipowa) - Lipiny

  4,030

46

1649B

Krzyże- Zastawa- Stoczek- stacja kolejowa Białowieża- Zastawa

  7,439

47

 

Dr. 1649B - Podolany

  0,960

48

491651B

Zastawa – Pogorzelce – Teremiski – Budy – Zwierzyniec - stacja kolejowa Czerlonka

15,546

49

1652B

Poryjewo- Orzeszkowo-Jakubowo-Piaski-Zabagonie-Długi Bród-Wiluki - Opaka Duża - Wólka Terechowska - Czeremcha Osada

30,613

50

1653B

Orzeszkowo - Łozice

  3,734

51

1654B

Bielsk Podlaski – Orla - Dubicze Cerkiewne– Werstok- dr.1652B

11,398

52

1655B

Stare Berezowo – Mochnate - Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne

11,653

53

1666B

Dr.1655B – Korycińska –Istok – Witowo - Długi Bród

  9,914

54

1667B

Dubicze Cerkiewne – Kraśkowszczyzna - Piaski

  6,767

55

1668B

Wojnówka – Starzyna - Górny Gród

  5,194

56

1669B

Dr. 1654B - Czechy Orlańskie

  1,938

57

1670B

Orla – Krywiatycze - Stary Kornin

  3,583

58

1671B

Stary Kornin - Jagodniki

  2,600

59

1672B

Dubicze Osoczne – Borek - Pasieczniki – dr. 685

  4,141

60

1673B

Dr. 689 - Chytra

  2,142

61

1674B

Dr. 689 - Progale

  1,212

62

1675B

Dubicze Cerkiewne – Dubicze Tofiłowce - dr. 1655B

  4,279

63

1676B

Rutka - Grabowiec

  3,568

64

1742B

Dr. 1740B – Mołoczki – Żuki - Kleszczele

  5,745

65

1743B

Dr. 1742B – Piotrowszczyzna – Gruzka - dr. 693

  4,960

66

1744B

Dr. 1742B - Pogreby

  2,256

67

1747B

Kleszczele (ul. Mickiewicza, Boćkowska) – Wólka - Kraśna Wieś

  5,452

68

1748B

Suchowolce – Saki - Toporki

  4,475

69

1769B

Dr. 640 – Tokary – Klukowicze – Zubacze – 69Stawiszcze

10,635

70

1774B

Milejczyce – Miedwieżyki - dr. 666870

  1,621

71

1775B

Kleszczele – Policzna - dr. 1652B

11,498

72

1776B

Dr. 687 - stacja kolejowa Planta - Leśna

  4,589

73

1777B

Kleszczele - Dobrowoda

  4,360

74

1778B

Dr. 66 - stacja kolejowa Kleszczele

  1,046

75

1779B

Czeremcha Wieś - Czeremcha Osada - Stawiszcze

  5,273

76

1780B

Czeremcha Osada - Kuzawa

  3,093

                                                                                           Razem:   

476,471