inwestycje

W dniu 27 czerwca 2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 tys. zł. z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej w Dubinach. 

Wsparcie finansowe pochodzi z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach zadania planuje się doposażenie oraz poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). Z przyznanych środków przeprowadzony zostanie remont stołówki oraz zakupione będzie wyposażenie do kuchni i jadalni.

Wartość dofinansowania (środki budżetu państwa) – 80 000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 100 000,00 zł

Wkład własny Gminy Hajnówka – 20 000,00 zł.