Warszawa, dnia 27 kwietnia2021 r.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Decyzja Nr X/96 KSRG

Działając na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1317) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. zwana dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie, utrzymywanej przez Wójta Gminy Hajnówka, do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

WŁĄCZAM

z dniem 1 maja 2021 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Nowokorninie, gmina Hajnówka do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego do dnia 30 kwietnia 2026 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2021 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce bryg. Piotr Koszczuk zawarł porozumienie z Wójtem Gminy Hajnówka Panią Lucyną Smoktunowicz oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowokorninie reprezentowaną przez Prezesa Pana Cezarego Miczejko, dotyczące włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Porozumienie określa prawa i obowiązki stron, związane z włączeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, na które strony wyraziły zgodę.

Na podstawie podpisanego porozumienia, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w dniu 23 lutego 2021 roku wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Ponieważ zostały spełnione warunki włączenia powyższej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, stwierdzam jak na wstępie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i nie przysługuje od niej odwołanie.

Jednakże strona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może zwrócić się do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

 

Decyzja Nr X/96 KSRG - do pobrania