Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2024/2025

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentacji do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej:

Lp.

Działania  w postępowaniu rekrutacyjnym                   i uzupełniającym

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 09.02.2024 r.

do 29.02.2024 r.

od  08.04.2024 r.

do 19.04.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2024 r.

do 08.03.2024 r.

od  22.04.2024 r.

do 26.04.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 11.03.2024 r.

do 15.03.2024 r.

od 29.04.2024 r.

do 30.04.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej / klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

od 18.03.2024 r.

do 29.03.2024 r.

od 07.05.2024 r.

do 17.05.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

od 03.04.2024 r.

do 05.04.2024 r.

od 20.05.2024 r.

do 24.05.2024 r.

 

Informacja o kryteriach, liczbie punktów i dokumentach potwierdzających spełnienie  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

55 punktów

Ustalany na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola

2.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

20 punktów

 1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej,  w której zorganizowany jest oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny.

15 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

5.

Dziecko, które wychowuje się w  rodzinie objętej  pomocą społeczną.

 5 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

 

Informacja o kryteriach, liczbie punktów i dokumentach potwierdzających spełnienie  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznej szkoły podstawowej:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału.

70 punktów

Na podstawie dokumentacji szkolnej

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka .

30 punktów

Na podstawie dokumentacji szkolnej

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu  mu należnej opieki.

50 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

4.

Miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły.

20 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

5.

Dziecko, które wychowuje się w  rodzinie objętej  pomocą społeczną.

 5 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy