Regulamin Konkursu Plastycznego

na plakat pt. „Stop przemocy”

INFORMACJA O KONKURSIE

1.Organizatorem konkursu jest

Dom Dziecka im. H. Kopalińskiej w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Parkowa 2.

Nasza placówka po raz 9 bierze udział  w międzynarodowej „Kampanii 19 dni”

organizowanej przez Fundację „Po Drugie”.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

2. Cele konkursu:

·         poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy we współczesnym świecie,

·         uświadomienie, jak ważne jest zwalczanie tego zjawiska we wszystkich jego aspektach,

·         wyznaczenie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja,

·         rozwijanie i pobudzanie kreatywności i wyobraźni,

·         kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i najbliższych.

 3.  Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych na terenie powiatu Hajnówka.

·         Uczniów szkół podstawowych w klasach I-III

·         Uczniów szkół podstawowych w klasach IV – VIII

·         Młodzieży szkół średnich

4. Zakres tematyczny i forma wykonania:

·         Tematyka plakatu w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu.

·         Plakat powinien być wykonany w formacie A3, technika dowolna, płaska na podłożu papierowym, mile widziane ciekawe rozwiązania techniczne i plastyczne oraz technologiczne.

5. Kryteria oceny

·         Prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z tematem konkursu, oryginalności i estetyki wykonania.

·         1 osoba może zaprezentować 1 pracę podpisaną na odwrocie.

6. Nagrody

·         Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii przewidziane są dyplomy i upominki.

·          Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 02.11.2023 r.

·         Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 19.11.2023 r.

7. Informacji udziela - Barbara Nowacka   tel. 604848519

  1. 8. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgodę opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej biorącej udział w Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji konkursu. Poprzez podanie danych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych na stronie internetowej i w prasie (imię i wiek).

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Plastycznego na plakat pt. „Stop przemocy” wraz z załącznikami