UWAGA!!!

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym


Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznaje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej - w zależności czy uczeń spełnia kryteria lub też nie, wydaje się odpowiednio decyzję przyznającą lub odmowną.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje:
1) Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
b) słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich,
c) słuchaczom publicznych i niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych
d) słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych

2) Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
a) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieciom i młodzieży (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych),
b) dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż:
- 528 zł.

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

W pierwszym kroku należy wypełnić wniosek, który można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce pok. 47.
drugim kroku należy dołączyć stosowne załączniki (zaświadczenia oraz oświadczenia) - opis w następnym punkcie tzn. "Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?"

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z załącznikami składa się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Termin składania wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  1. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych;
  2. zaświadczenie lub decyzje o uzyskanych świadczeniach z pomocy społecznej z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;
  3. zaświadczenie o zarejestrowaniu w właściwym Urzędzie Pracy, jeżeli członek rodziny jest osobą bezrobotną;
  4. odcinki z renty, emerytury, lub wypłat alimentów;
  5. zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;
  6. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto;


Szczegółową informację jakie zaświadczenia lub oświadczenia należy dołączyć do wniosku można uzyskać w GOPS Hajnówka.