Recykling

INFORMACJA

Na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z13 września 1996 (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.)

DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NALEŻY:

 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymywanie tego pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym,

 2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

 3. W przypadku gdy sieci kanalizacyjnej brak, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

 4. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

 5. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka (Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XX/102/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopad 2012 r., Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 poz. 3991)

 6. W przypadku braku przyłącza kanalizacyjnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków należy gromadzić nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych,

 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

!!! WAŻNE !!!

 1. Art 6 ust. 1 w/w ustawy stwierdza, że właściciele nieruchomości, na których nieruchomościach znajdują sie zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalni ścieków są obowiązani do zawarci umowy z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wpisanym do rejestru działalności regulowanej , a także okazania takich umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Na ternie gminy Hajnówka obecnie działają 2 przedsiębiorstwa które posiadają zezwolenie na prowadzenie w/w działalności oraz wpis do rejestru działalności regulowanej:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka,

 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Słowackiego 29,17-200 Hajnówka.

KTO PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCĄ NA OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE ŚCIEKÓW BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA ORAZ WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, PODLEGA KARZE ARESZTU LUB KARZE GRZYWNY.

 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Zobowiązani są tez do okazania takiej umowy i dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka:

 1. MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
 3. MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
 4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.  ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o.  ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski
 6. Usługi Komunalne "BŁYSK" Marisnna Marczyk  ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża