logo ug 270x153nfośigw

W dniach 6-7 czerwca 2022 r. Gmina Hajnówka realizowała przedsięwzięcie  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Projekt był realizowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która pokryła 92 % kosztów całkowitych zadania.

Pozostałą cześć kosztów ponosili uczestnicy projektu. Odpady pochodzenia rolniczego były odbierane od naszych rolników w Startym Berezowie, a następnie transportowane i zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (poddawane odzyskowi  lub unieszkodliwieniu). W ramach tegorocznej edycji udało się odebrać 11 400 kg odpadów pochodzenia rolniczego.