Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXII/163/21 z dnia 29 stycznia 2021r. zostały zmienione stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z 25,00 zł na 30,00 zł od jednego mieszkańca na danej nieruchomości.
  2. Jeżeli nie wypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej z 50,00 zł na 60,00zł od jednego mieszkańca na danej nieruchomości.
  3. Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach - 10,00 zł.

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 marca 2021r. płatne w terminach :

  • Za I kwartał 2021r.- do 15 marca 2021r.
  • Za II kwartał 2021r. – do 15 maja 2021r.
  • Za III kwartał 2021r. – do 15 września 2021r.
  • Za IV kwartał 2021r. – do 15 listopada 2021r.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wzrosła kwota odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

Wójt Gminy Hajnówka