POSTANOWIENIE NR 217/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Hajnówka na stale obwody głosowania

Na podstawie art. 13 § 1 w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

  • Dokonuje się zmian w podziale Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem Nr 44/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku 11 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 2679. zm. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r., poz. 3018, poz. 3983, poz. 4298).
  • Dokonuje się aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Hajnówka ustalonych postanowieniem, o którym mowa w § 1.
  • Załącznik do postanowienia, o którym mowa w§ 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem oraz aktualizację opisu granic obwodów głosowania, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.
  • Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Hajnówka, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
  • Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Białymstoku II. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku II.
  • Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Hajnówka.

 

Komisarz Wyborczy w Białymstoku II

Dorota Sosna

 

Załącznik do postanowienia Nr 217/2024 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 16 lutego 2024 r.

Podział Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Dubiny - ul. Szkolna, ul. Główna (parzyste od nr 2 do nr 62 i nieparzyste od nr 1 do nr 61); ul. Torowa (nieparzyste od nr 143 do końca i parzyste od nr 32 do końca); ul. Łąkowa (parzyste od nr 106 do końca i nieparzyste od nr 17 do końca); ul. Leśna; sołectwo Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo

Szkoła Podstawowa w Dubinach,

Dubiny ul. Główna 1b,

17-200 Hajnówka

2

Sołectwo Dubiny - ul. Główna (parzyste od nr 64 do końca i nieparzyste od nr 63 do końca); ul. Torowa (parzyste od nr 2 do nr 30 i nieparzyste od nr 1 do nr 141); ul. Łąkowa (parzyste od nr 2 do nr 104 i nieparzyste od nr 1 do nr 15D); ul. Cegielniana, ul. Graniczna, ul. Grzybowa, ul. Krótka, ul, Nowa, ul. Wesoła, ul. Zajęcza;

Gminne Centrum Kultury w Dubinach,

Dubiny ul. Główna 116,

17-200 Hajnówka

3

Sołectwo Nowosady; Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma, Zwodzieckie; Sołectwo Borysówka, Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwo Wasilkowo, Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska w Nowosadach,

Nowosady 114,

17-200 Hajnówka

4

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino; sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna

Świetlica wiejska w Nowokorninie, Nowokornino 33,

17-200 Hajnówka

5

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra; sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie,

Nowoberezowo 86,

17-200 Hajnówka

6

sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska w Mochnatem,

Mochnate 58, 17- 200 Hajnówka

7

sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło; Sacharewo

Świetlica wiejska w Orzeszkowie,

Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka

8

sołectwo Lipiny, Nieznany Bór, Czerlonka Leśna, Budy Leśne

Świetlica wiejska w Lipinach,

Lipiny 48, 17-200 Hajnówka

9

Sołectwo: Stare Berezowo

Świetlica wiejska w Starym Berezowie,

Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka