OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 13 września 2023 roku

 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Hajnówka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Dubiny-ul. Szkolna, ul. Główna (parzyste od nr 2 do nr 164 i nieparzyste od nr 1 do nr 153); ul. Torowa (nieparzyste od nr 43 do końca i parzyste od nr 18 do końca); ul. Łąkowa (parzyste od nr 30 do końca i nieparzyste od nr 9 do końca); ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana; sołectwo Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo

Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

2

Sołectwo Dubiny-ul. Główna (parzyste od nr 166 do końca i nieparzyste od nr 155 do końca); ul. Torowa (parzyste od nr 2 do nr 16 i nieparzyste od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parzyste od nr 2 do nr 28 i nieparzyste od nr 1 do nr 7, 7A, 7B; ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

3

Sołectwo Nowosady; Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma, Zwodzieckie; Sołectwo Borysówka, Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwo Wasilkowo, Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

4

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino; sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna

Świetlica wiejska w Nowokorninie, Nowokornino 33, 17-200 Hajnówka

5

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra; sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

6

sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

7

sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło; Sacharewo

Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

8

sołectwo Lipiny, Nieznany Bór, Czerlonka Leśna, Budy Leśne

Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 48, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

9

Sołectwo: Stare Berezowo

Świetlica wiejska w Starym Berezowie, Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

wyborca nipełnosprawny

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Hajnówka najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna SMOKTUNOWICZ