PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Hajnówka w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka do 2033 roku”.
 

 

Zarządzenie Nr 414  /2022

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka do 2033 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)  art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/150/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3339 z 6.09.2017r.)  zarządza się co następuje :

  • 1.

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Hajnówka w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka do 2033 roku.

  • 2.

Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od dnia 21 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r. w formie opublikowania na stronie internetowej gminy projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka do 2033 roku.

  • 3.

Do przeprowadzenia konsultacji wyznaczam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

 

Pliki do zapoznania się:

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY HAJNÓWKA DO 2033 ROKU (587 KB)

Zarządzenie Nr 414 / 2022 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2022 roku (103KB)