Nadleśnictwo Hajnówka informuje, że istnieje możliwość zakupu przez lokalnych mieszkańców drewna opałowego liściastego (brzoza, olsza, dąb, wiąz) z Nadleśnictwa Supraśl. Dotychczas sprzedaż odbywała się w piątki , od godz. 9.00, u zbiegu ulic Rakowieckiego i Kolejki Leśne.

W celu usprawnienia sprzedaży prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania, w tym podanie gatunku, sortymentu oraz ilości, telefonicznie lub osobiście w biurze nadleśnictwa u p. Izabeli Janiel, tel. 85 683-24-60, 693-330-865, w godz. 8.00 - 15.00.

 

Dubiny, dnia 29 marca 2018 r.

GCK.081.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia udzielanego na podstawie § 6 Zarządzenia nr 2/15 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach nr 2/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. oraz art. 43a uts. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.).

 1. Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Dubiny,

                                                                                  (nazwa i adres siedziby zamawiającego)

    zaprasza do złożenia oferty.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

"Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej"

 1. Zakres robót:

3.1. Budowie wiaty  do obsługi rowerzystów,

3.2. Montażu zestawu wielofunkcyjnego (zestaw drewniany wielofunkcyjny dla dzieci - zjeżdżalnia, 2 pomosty, 2 wieże zadaszone, liczydło, trap wspinaczkowy, gra interaktywna np. kółko i krzyżyk, zegar lub ścianka manipulacyjna) oraz huśtawki dwustanowiskowej (drewniana dwustanowiskowa) wraz z zachowaniem należnych stref bezpieczeństwa,

3.3. Montażu urządzeń siłowni zewnętrznej: "rower + jeździec", "twister + surfer", "wyciąg + krzesełko", "biegacz + orbitrek", "wioślarz" wraz z zachowaniem należnych stref bezpieczeństwa.

3.4. Montaż tablicy informacyjnej jednostronnej, dwóch ławek betonowych z oparciem i kosza przy wiacie.

3.5. Montaż tablicy informacyjnej dwustronnej, ławki i kosza przy placu zabaw i siłowni – 1 kpl.

3.6. Nasadzeniu roślinności wieloletniej (drzewa liściaste) - 5 szt.

  Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności budowlanej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

 1. projekcie budowalno - wykonawczym,
 2. przedmiarze robót – materiał pomocniczy, nie będzie stanowił podstawy do rozliczeń,
 3. szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

Projekty budowlane oraz przedmiary robót są dostępne w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 44 oraz na stronie internetowej gmina-hajnowka.pl w dziale aktualności oraz ogłoszenia (http://gmina-hajnowka.pl/ogloszenia).

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych.

Warunki Zamawiającego:

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 3 – letniej gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.
 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia - tzw. Kartę gwarancyjną, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
 3. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i w własnym zakresie:

- miejsce składowania materiałów budowlanych,
- energię elektryczną i wodę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
- urządzenie placu budowy,

 1. Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego zamówienia.
 2. Na każde życzenie Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zostaną im okazane materiały używane na aktualnym wówczas etapie wykonywania zamówienia oraz przedstawione zostaną informacje dotyczące producenta, właściwości materiału, typu, gatunku. Ww. osoby będą sprawdzały jakość wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności będą zapobiegały stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zapis ten nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialności za zastosowane wyroby, materiały, urządzenia techniczne oraz za jakość wykonanych robót.
 3. Wykonawca będzie odpowiadał za zbieranie oraz usuwanie z terenu budowy - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania zamówienia. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i usuwania odpadów i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające ich unieszkodliwienie.
 4. Termin odbioru końcowego będzie ustalony po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej (w szczególności kompletności i autentyczności atestów i certyfikatów wbudowywanych urządzeń oraz stosowanych materiałów budowlanych).
 5. Roboty budowlane, będą przedmiotem zamówienia, podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorom robót ulegających zakryciu i zanikających,
b) odbiorom technicznym,
c) odbiorowi końcowemu.

 1. Gotowość do obioru robót ulegających zakryciu, zanikających i odbiorów technicznych oraz odbioru końcowego, Kierownik budowy zgłosi wpisem do dziennika budowy, zawiadamiając o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Każde ze zgłoszeń wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
 2. Zgłaszając do odbioru końcowego przedmiot zamówienia, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć operat kolaudacyjny, który powinien zawierać:

a) dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną,
b) protokoły z odbiorów technicznych,
c) dziennik budowy,
d) deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, potwierdzone, że zostały wybudowane na przedmiotowej budowie,
e) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uporządkowaniu oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy,

 1. Termin odbioru końcowego będzie ustalony po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy.
 2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 3. Wykonawca przez okres gwarancyjny zapewni i będzie wykonywał konserwację wbudowanych urządzeń i wiaty w ramach niniejszego zamówienia.
 4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić dziennik budowy Zamawiającemu na każde jego życzenie.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zwróci kosztów wizji lokalnej.
 6. Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

 

Wymagania związane z wykonaniem Zamówienia:

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r.
 2. Warunki płatności: 30 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.
 3. Warunkiem przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone poprzez spisany i podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 25 00, e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena,
 2. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a) dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje kierownika budowy, o specjalności ogólnobudowlanej, przynależną do izby inżynierów budownictwa,
Osoba / by powinna dysponować aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.
b) dysponuje doświadczeniem w zakresie wykonawstwa robót zbliżonych zakresem do przedmiotu Zamówienia (tj. roboty w zakresie placów zabaw, zewnętrznych siłowni rekreacyjnych, obiektów małej architektury) – co najmniej 1 wykonanej w okresie ostatnich 3 lat (liczonym od daty publikacji niniejszego zapytania na stronie www), o wartości co najmniej 50 000 zł brutto. Wykonawca winien przedłożyć stosowane oświadczenie opatrzone stosownymi dowodami. Dowodami są: 1) referencje, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji,

 

 1. Wzór oferty, wzór umowy oraz wymagane oświadczenia – zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej”.
 3. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 16.04.2018 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 32 znajdującym się w Urzędzie Gminy Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Załączniki:

            Zapytanie ofertowe

 1. Wzór oferty.
 2. Wykaz wykonanych robót.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia.
 4. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 5. Projekt umowy.
 6. Opis przedmiotu zamówienia.

Do pobrania

baner z flaga

Hajnówka, dnia 26 marca 2018 r.

Sięgnij po dofinansowanie na kolektory i fotowoltaikę dla mieszkańców Gminy Hajnówka!

Gmina Hajnówka pośredniczy w dofinansowaniu budowy kolektorów słonecznych (podgrzewanie ciepłej wody użytkowej) i ogniw fotowoltaicznych (urządzenia do produkcji prądu). Odnawialne źródła energii (w skrócie: OZE) cieszą się rosnącą popularnością. Panele słoneczne są trwałym i skutecznym rozwiązaniem problemów z produkcją ciepłej wody użytkowej (zwłaszcza latem), a domowe elektrownie fotowoltaiczne odciążają domowy budżet tytułem zmniejszenia poboru energii z sieci.

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa z Wykonawcą robót - firmą Sungrant Sp. z o.o. Na terenie Naszej Gminy wykonanych zostanie 44 instalacje kolektorów słonecznych i 11 instalacji fotowoltaicznych - w bieżącym roku!

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości oferowanej za pośrednictwem Gminy Hajnówka pomocy finansowej i warunków jej przyznania udzielane są w pokoju 39 Urzędu Gminy Hajnówka oraz pod numerem telefonu 85 682 27 56. Zapraszamy do kontaktu i do udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona.