Drukuj

Hajnówka, dnia 2017-05-26

DT.441.13.2017

W związku z pojawiającymi się uwagami dotyczącymi niedrożnych rowów oraz zalewania posesji w okresie opadów deszczu informujemy, że zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.), obowiązek utrzymania zjazdów indywidualnych i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Natomiast utrzymanie rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

Obowiązkiem właściciela lub użytkownika posesji przyległej do drogi powiatowej jest oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności przepływu wody w rowie. Roboty te mogą nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, są to z reguły rowy odparowujące; art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.) zabrania odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych.

Artykuł 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469 ze zm.) zabrania z kolei właścicielom gruntów, destrukcyjnych działań w stosunku do gruntów sąsiednich. Właściciel gruntu, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie może także odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt lub burmistrz może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt we współpracy z urzędem gminy lub spółką wodną. Do gromadzenia nadmiaru wód służą m. in. studnie chłonne.

Na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest zezwolenie Zarządcy Drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do Zarządcy Drogi publicznej. Do obowiązków zarządcy drogi należy natomiast utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą. Ponieważ wizje przeprowadzone w terenie wykazały, że najczęstszą przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji prosimy właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to uniknąć zalewania posesji oraz szkód wyrządzonych przez wodę.

Wyjaśniamy równocześnie że zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.) zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast miejsce dostępu zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016 poz. 778) zwane dostępem do drogi publicznej, to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Zaniedbywanie utrzymywania zjazdu w odpowiednim stanie jest wykroczeniem o którym mowa w artykule 102 kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. 2015 poz. 1094 ze zm.) i podlega karze grzywny do 1 tys. złotych lub karze nagany.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce
Krystyna Miszczuk