konkurs bezpieczne gospodarstwo

Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku permanentnie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Jak co roku Kasa w tym celu wykorzystuje różne formy działań - pogadanki, szkolenia, konkursy. Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju Oddział nie zrezygnował z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi.

fotowoltaika

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków dla mieszkańców Gminy Hajnówka o przyznanie grantu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” uprzejmie informuję, iż Gmina Hajnówka nie współpracuje z żadną firmą oferującą usługi z zakresu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej wybierze sam mieszkaniec Gminy po podpisaniu umowy z Gminą na grant.

 

Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest w bieżącym miesiącu (marzec).

Ogłoszenie o naborze zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Lucyna Smoktunowicz 

oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Ważność od godz. 15:00 dnia 19.03.2021 do godz. 09:00 dnia 20.03.2021
Sytuacja meteorologiczna Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie nad ranem od -7°C do -3°C, temperatura przy gruncie od -7°C do -4°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
żubr na łące

Białowieski Park Narodowy, w związku z realizacją zdania 1.75 BPN - Kontraktacja łąk od rolników prywatnych w miejscach bytowania żubrów, w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” POIS.02.04.00-00-0027/18-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,

ogłasza możliwość wydzierżawienia od rolników będących osobami fizycznymi łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach łub wewnątrz Puszczy Białowieskiej

w celu zmniejszenie konfliktów z właścicielami upraw rolnych i zapewnienie większej ilości karmy na okres zimowy w miejscach przebywania żubrów.

krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno- rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.