osp

Urząd Gminy Hajnówka ogłasza sprzedaż specjalistycznego samochodu pożarniczego Jelcz 005

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

        Urząd Gminy Hajnówka
        ul. A. Zina 1
        17-200 Hajnówka

 1. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

       Samochód specjalny pożarniczy
       - Marka i model pojazdu: Jelcz 005 ( na podwoziu Star 244) ,
       - Nr rejestracyjny: BHA 46EU,
       - Rok produkcji: 1987,
       - Wskazanie drogomierza 13 800 km

 1. Samochód można oglądać w remizie OSP Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 85 6822756
 2. Szacowana wartość samochodu wynosi 12 000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
 3. Ofertę zakupu samochodu w formie papierowej należy przesłać do: 

  Urząd Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

    z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego z OSP Orzeszkowo”

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
 • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 04.08.2020 r. na konto Urzędu Gminy Hajnówka: 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 PKO SA Oddział Hajnówka. Liczy się data wpływu wadium na konto Zamawiającego.
 • Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
 • Na przelewie zaznaczyć : „Wadium za pojazd pożarniczy”
 • Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 • Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu.
 • Zakupiony towar nie podlega reklamacji i zwrotowi.
 1. Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2020 r. o godz.12.00.
 2. Oferta zakupu powinna zawierać proponowaną cenę zakupu, imię i nazwisko, adres, oraz numer telefonu osoby bądź firmy składającej ofertę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
 4. Kryterium wyboru 100% cena
 5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 • nie zostało wpłacone wadium za uczestnictwo w przetargu.
 1. Sprawę prowadzi Referat Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami telefon 856822756 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

 

Załącznik:

 

 

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

Jakie dane gromadzi RDK

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL
 3. numer telefonu komórkowego
 4. adres poczty elektronicznej

 

Kto może przekazać dane do RDK?

Dane do RDK może przekazać:

 1. Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

 

Co załatwisz przy pomocy RDK?

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.
 

RDK WWW

 

 

euroregion

W dniu 28 lipca 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, którego członkiem jest Gmina Hajnówka. W porządku obrad znalazły się sprawozdania: z działalności, oraz finansowe za 2019r. Gmina Hajnówka w 2019r. korzystała ze wsparcia Stowarzyszenia w ramach udziału w realizowanych projektach.

lgd

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” zapraszamy do zapisywania się na wyjazd studyjny do Portugalii!

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

las

Hajnówka, dnia 27 lipca 2020r.

IP.6162.1.2020 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

 

      Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

od dnia 30 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r.