Informacja

     W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do Urzędu Gminy Hajnówka związanymi z procedurą wyłonienia wykonawcy umowy dotyczącej „Odławiania, odbierania, transportu i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka”, a także treści publikowanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych dotyczących dobrostanu bezpańskich zwierząt odławianych z obszaru Gminy Hajnówka Wójt Gminy Hajnówka informuje, co następuje:

 

    Gmina Hajnówka wykonuje zadania na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to przede wszystkim realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a także ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych ustaw. Jednocześnie realizując postępowanie przetargowe mające na celu udzielenie zamówienia na „Odłowienie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka” zastosowano przepisy regulujące tryb procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 287/14 z dnia 27 maja 2014 roku, Gmina Hajnówka wyłoniła najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska. W pierwszym postępowaniu przetargowym, w dniu 22 listopada 2017r. wysłano zapytanie ofertowe do następujących podmiotów:

- Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „ CIAPEK” ul. Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka;

- Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku; ul. Dolistowska 2; 15-197 Białystok;

- Schronisko dla Zwierząt w Suwałkach; ul. Sianożęć 3A; 16-400 Suwałki;

- Schronisko dla Zwierząt w Augustowie; ul. Słowackiego 64; 16-300 Augustów.

 

    Termin złożenia ofert upływał w dniu 6 grudnia 2017 do godz. 12.00 i żadna z wymienionych firm nie złożyła oferty współpracy.

 

    W związku z tym Urząd Gminy zmuszony został do ponowienia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy i ponownie w dniu 11 grudnia 2017r. zaproszono do udziału w postępowaniu wymienione podmioty z wyjątkiem Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku ul. Dolistowska 2; 15-197 Białymstoku, które pismem z dnia 24 listopada 2017r. przesłało informację, że jako jednostka organizacyjna Miasta Białystok zajmuje się wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów tylko z terenu gminy Białystok. Jednocześnie mając na uwadze dotychczasową współpracę sąsiednich gmin tj. gminy Bielsk Podlaski i Czeremcha ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska, Urząd Gminy Hajnówka również do tego Schroniska wysłał zapytanie ofertowe. Termin składania ofert upłynął w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 12,00 a oferty zostały złożone przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK” ul. Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 Biała Piska. Obydwie oferty spełniły szczegółowe warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym, różniły się jedynie zaproponowaną ceną związaną z odebraniem bezpańskiego zwierzęcia.

 

    Jednocześnie gmina Hajnówka podkreśla, że przed wyłonieniem wykonawcy dokonała rozeznania dotyczącego warunków panujących w w/w schroniskach. Zapoznano się szczegółowo z wystąpieniem pokontrolnym NIK Delegatura w Olsztynie znak. LOL.410.001.03.2016-P-16-058 dostępnym na stronie www.nik.gov.pl dotyczącym warunków panujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. oraz przeanalizowano dotychczasową nienaganną współpracę z hajnowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „CIAPEK”. Ponadto gmina Hajnówka po uwzględnieniu wszystkich kryteriów zawartych w ofercie, również dotyczącej ceny związanej z realizacją umowy i kierując się względami oszczędnościowymi, wynikającymi z art. 44 ustawy o finansach publicznych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednakże do chwili obecnej tj. 12 stycznia 2018r. umowa nie została podpisana w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym.

 

    Jednocześnie Gmina Hajnówka zapewnia, że odłów bezpańskich zwierząt z terenu gminy jest poprzedzony zgłoszeniem mieszkańców wsi, którzy w trosce o zdrowie i życie własne i rodziny interweniują w tutejszym Urzędzie Gminy. Każdorazowo, w okresie poprzedzającym odłowienie Urząd podejmuje działania w celu ustalenia właściciela, znalezienia nowego domu dla zwierzęcia, a w sytuacjach gdy jest to niemożliwe dokonuje zgłoszenia dotyczącego odłowienia bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów pragnie serdecznie podziękować Pani Wójt za wzięcie udziału w zgromadzeniu pod hasłem: "Jeszcze Polska nie zginęła - prawda i normalność"

 

podziekowania lasy1"

Mieszkańcy wsi Fermy Dubińskiej składają serdeczne podziękowanie Panu Jarosławowi Kot, całej Radzie Gminy Hajnówka oraz pani Wójt Lucynie Smoktunowicz

podziekowania ferma dubinska1

W imieniu swoim oraz całej społeczności Gminy Parchowo serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie w bardzo trudnej sytuacji po nawałnicy, która przeszła przez naszą Gminę w sierpniu 2017r.

podziekowania parchowo1

Krajowe Stowarzyszenie Sołectw

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,                                                                         

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,

– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,

– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

Ogólnopolski konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z  funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze mniejszy niż 50 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

W województwach, w których została bądź zostanie przeprowadzona edycja wojewódzka konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, laureat I miejsca tejże edycji przechodzi do etapu ogólnopolskiego konkursu. Dotyczy to w tym roku Wielkopolski, gdzie konkurs został zapoczątkowany, a jego wojewódzka edycja przeprowadzona wiosną 2017 roku wyłoniła już laureata, który bierze udział w edycji ogólnopolskiej.  W listopadzie i grudniu br. zostanie przeprowadzony podobny regionalny konkurs na terenie województwa małopolskiego i województwa łódzkiego, który wyłoni kandydata do edycji centralnej. 

Oznacza to, że sołectwa z obszaru województw:
wielkopolskiego i małopolskiego oraz łódzkiego

nie dokonują zgłoszeń projektów do konkursu ogólnopolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.  Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest na stronach internetowych: www.kss.org.pl; www.funduszesoleckie.eu oraz stronach internetowych Samorządów Województw.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 10 stycznia 2018 r.  – decyduje data wpływu do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Oceny zgłoszonych projektów będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z przedstawicielami Samorządów Województw, które podjęły współpracę przy realizacji konkursu.

Dla sołectw, które zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie ogólnopolskim przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one współfinansowane ze środków otrzymanych od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2017”.

Przewidziano również nagrody i dyplomy dla zdobywców ewentualnych wyróżnień oraz dyplomy i upominki pamiątkowe dla pozostałych laureatów edycji ogólnopolskiej.

Ocena zgłoszeń konkursowych zostanie zakończona w lutym 2018 roku, natomiast uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów edycji ogólnopolskiej nastąpi 9 marca 2018 r. w Nadarzynie podczas okolicznościowej konferencji  towarzyszącej krajowym obchodom Dnia Sołtysa.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).