logo ug 270x153

 

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557


Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Szanowni Państwo,

samorząd województwa zaprasza na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Chcemy dotrzeć do mieszkańców każdego subregionu, dlatego spotkania odbędą się w Augustowie (27 listopada 2019 roku), Hajnówce (29 listopada 2019 roku), w Wysokiem Mazowieckiem (6 grudnia 2019 roku) i w Białymstoku (16 grudnia 2019 roku).

Strategia jest najważniejszym dokumentem, określającym kierunki rozwoju naszego województwa na najbliższe lata. Będzie też podstawą przy programowaniu programu regionalnego w kolejnej perspektywie finansowej.

Dlatego tak liczymy na Państwa udział w tych spotkaniach. Wasza wiedza i doświadczenie jako członków Podlaskiego Forum Terytorialnego będą niezwykle cenne przy konstruowaniu tego dokumentu.

Serdecznie zapraszamy.

 

Formularz rejestracji na spotkania konsultacyjne Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 dostępny jest na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl w  zakładce „Konsultacje społeczne 2030”.

 

Z poważaniem,

Sekretariat SRWP

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 356, 381, fax: 85 66 54 651

www.strategia.wrotapodlasia.pl

        Urząd Gminy Hajnówka przystępuje do sprawdzania danych zawartych w złożonych deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Hajnówka.

         Od 1 grudnia 2019 r. rozpocznie się weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o dane znane z urzędu (art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego). W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji urząd gminy wezwie o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

          Do 29 listopada 2019 r. mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji w zakresie faktycznej liczby zamieszkałych osób.

         Niezłożenie poprawnej deklaracji prowadzi do wydania decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

         Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Do pobrania: Załącznik do Uchwały NR XXVIII/147/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 września 2013 r. - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWARZANYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH WYTWARZANYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 

smieci

 

 

Do 29 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w wizycie studyjnej do województwa warmińsko - mazurskiego w dniach 25-27.11.2019 r. Tematem wizyty studyjnej będzie "Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego". Więcej informacji wraz z harmonogramem oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Do zapoznania:

 

 

--
Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 72 75
fax. 85 744 71 37