Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka będzie naliczać opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” taryfami, tj. cenami i stawkami opłat obowiązującymi na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Hajnówka.

Taryfy będą obowiązywać od 24.05.2018 roku.

 

Poniżej link do informacji PWIK:

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/inform_biez/

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach na terenie gminy Hajnówka w miesiącu kwietniu 2018r. dokonano budowy odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Berezowo oraz odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiny (ul. Cegielniana). Inwestycja ta umożliwiła mieszkańcom miejscowości Dubiny oraz mieszkańcom wsi Stare Berezowo bezpieczne poruszanie się w neuralgicznych odcinkach tych wsi, które do tej pory nie były wyposażone w oświetlenie uliczne. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w Dubinach zamontowano 12 lamp oświetleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem a w Starym Berezowie dwie lampy oświetleniowe wraz z niezbędnym wyposażeniem. Całość inwestycji została sfinansowana w ramach budżetu Gminy Hajnówka. Wartość zadania to 88 180,00zł.         

Jednym z ważnych zadań realizowanych w gminie Hajnówka  jest budowa kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. W ramach zadania zrealizowanych będzie 40 instalacji kolektorów słonecznych i 8 instalacji fotowoltaicznych na wartość 857 060,84 zł z tego dofinansowanie ze środków UE 516 875,19 zł. Zakończenie zadania to koniec sierpnia 2018r.

Warto wspomnieć o wnioskach składanych do instytucji mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego na realizację zadań gminy, np.:

  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie utylizacji azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców. Wniosek dotyczy utylizacji 227 530,00 kg azbestu na wartość 76 115,00 zł.
  • do Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Lipiny – Dubiny i część ul. Łąkowej i Nowej o długości ok. 2,6 km w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wartość zadania wynosi 5 078 856,36 zł z tego wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa to kwota 4 063 085,08  zł.

 

Ponadto opracowywana jest dokumentacja techniczną na przebudowę dróg: ulice Torowa i Łąkowa w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Orzeszkowo – Jagodniki o łącznej długości ok. 4,57km.

 

Hajnówka, dnia 02.05.2018r.

IP.7234.5.2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza na zebranie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka w dniu 14.05.2018r. o godzinie 1800.

Tematem zebrania będzie omówienie koncepcji projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Dubiny - Postołowo do drogi gminnej Dubiny - Sawiny Gród), oraz przebudowy odcinka drogi gminnej nr 10857 IB ul. Torowa w Dubinach.

W ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie:

-       nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego,

-       zjazdów z drogi na posesje do jej przylegające, jeśli nie ma możliwości innego dojazdu

W trakcie zebrania pracownicy Urzędu Gminy Hajnówka przedstawią rozwiązania koncepcyjne dla w/w zadania inwestycyjnego. Osoby uczestniczące w zebraniu będą mogły zadawać pytania oraz wnosić własne uwagi i wnioski co do proponowanej koncepcji projektu. Na zebraniu będzie można również ustalić dokładną lokalizację zjazdu z drogi na działki prywatne.

Prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawą prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756