Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku permanentnie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Jak co roku Kasa w tym celu wykorzystuje różne formy działań - pogadanki, szkolenia, konkursy. Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju Oddział nie zrezygnował z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi.

 

Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy oraz Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego w 2021 r. odbędzie się XVIII edycja.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłoszą chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

 

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. Jest organizowany corocznie i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są komisje konkursowe.

W bieżącym roku etap regionalny trwa od dnia jego ogłoszenia do 2 czerwca 2021 r. Etap wojewódzki Konkursu trwa do 25 czerwca 2021 r. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych. Centralna Komisja Konkursowa w lipcu i sierpniu 2021 r. przeprowadza wizytację 16 gospodarstw (zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu) i wyłania laureata - właściciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej www.krus.aov.pl. oraz w jednostkach terenowych KRUS.

W związku z powyższym prosimy o rozpropagowanie informacji dotyczącej w/w konkursu w środowisku wiejskim poprzez umieszczenie regulaminu konkursu i zaproszenia (plakatu) do udziału w konkursie na tablicy ogłoszeń, na portalach internetowych gmin oraz w prasie gminnej.

 

Szczegóły na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2021/

Plakat zaproszeniedo udziału w Konkursie