Drukuj

Hajnówka, dnia 15.06.2020 r.

………………………………………….

/ znak sprawy /

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                                   /nazwa i adres zamawiającego/

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

     „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie”

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

    Gmina Hajnówka (woj. podlaskie, pow. hajnowski):

 1. Stare Berezowo – działka ozn. nr. ewid. geod. 1592/2 i 160,
 2. Trywieża – działka ozn. nr. ewid. geod. 148,
 1. Zakres robót:

- w lokalizacji:

a) Stare Berezowo;

- wykonanie placu zabaw z montażem urządzenia wielofunkcyjnego, huśtawki pojedynczej,

- wykonanie siłowni z montażem 2 sztuk urządzeń,

- zagospodarowanie placu w elementy małej architektury jak: stół z ławkami, kosz, stojak na rowery,

- wykonanie ogrodzenia siatkowego h=1,5m na długości 19,7 mb,

b) Trywieża;

- wykonanie placu zabaw z montażem urządzenia wielofunkcyjnego, huśtawki pojedynczej i wykonaniem nawierzchni bezpiecznej,

- wykonanie siłowni z montażem 3 sztuk urządzeń,

- zagospodarowanie placu w elementy małej architektury jak: stół z ławkami, kosz, stojak na rowery,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach zagospodarowania działek oraz w przedmiarach robót. Przedmiotowe dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pok. 41 oraz na stronie internetowej gmina-hajnowka.pl w dziale ogłoszenia (http://gmina-hajnowka.pl/ogloszenia).

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym. Wykonawca ponosi całość kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań równoważnych, w szczególności koszt opracowania kosztorysu inwestorskiego różnicowego, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia.

Parametry geometryczne urządzeń mogą w rzeczywistości różnić się od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) o wartość nie przekraczającą +/- 20% [przedział tolerancji]. W przypadku większych rozbieżności, należy skonsultować z inwestorem możliwość zastosowania danego urządzenia, a także dokonać korekty ewentualnej strefy bezpieczeństwa, tak aby spełniony był warunek bezpiecznego użytkowania.

 1. Warunki Zamawiającego:

- miejsce składowania materiałów budowlanych,

- energię elektryczną i wodę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,

- urządzenia placu budowy,

 1. Wymagania związane z wykonaniem Zamówienia:
 1. wykonanych robót (co najmniej 1) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, polegających na robotach w zakresie aranżacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zbliżonej zakresem do zadania „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie” (liczonym od daty publikacji niniejszego zapytania na stronie www), o wartości co najmniej 50 000 zł brutto. Wykonawca winien przedłożyć stosowane oświadczenie opatrzone stosownymi dowodami. Dowodami są: 1) referencje, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.

 

7. Wzór oferty, wzór umowy oraz wymagane oświadczenia – zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie”.

9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek) , do godziny 15:00, w pokoju nr 32 (sekretariat) znajdującym się w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka. W związku z sytuacją epidemiologiczną ogłoszoną na terenie kraju (COVID – 19) dopuszcza się złożenie oferty w oknie podawczym zlokalizowanym na parterze budynku. Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 3 dni od ich złożenia.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty.
 2. Wykaz wykonanych robót.
 3. Wzór umowy.
 4. Opis przedmiotu zamówienia.
 5. SSTWiOR.
 6. Przedmiar robót (załączniki 6a6b).
 7. Projekt zagospodarowania terenu (załącznik 7a i 7b).