Hajnówka, dnia 15.06.2020 r.

………………………………………….

/ znak sprawy /

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                                   /nazwa i adres zamawiającego/

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

     „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie”

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

    Gmina Hajnówka (woj. podlaskie, pow. hajnowski):

 1. Stare Berezowo – działka ozn. nr. ewid. geod. 1592/2 i 160,
 2. Trywieża – działka ozn. nr. ewid. geod. 148,
 1. Zakres robót:

- w lokalizacji:

a) Stare Berezowo;

- wykonanie placu zabaw z montażem urządzenia wielofunkcyjnego, huśtawki pojedynczej,

- wykonanie siłowni z montażem 2 sztuk urządzeń,

- zagospodarowanie placu w elementy małej architektury jak: stół z ławkami, kosz, stojak na rowery,

- wykonanie ogrodzenia siatkowego h=1,5m na długości 19,7 mb,

b) Trywieża;

- wykonanie placu zabaw z montażem urządzenia wielofunkcyjnego, huśtawki pojedynczej i wykonaniem nawierzchni bezpiecznej,

- wykonanie siłowni z montażem 3 sztuk urządzeń,

- zagospodarowanie placu w elementy małej architektury jak: stół z ławkami, kosz, stojak na rowery,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach zagospodarowania działek oraz w przedmiarach robót. Przedmiotowe dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pok. 41 oraz na stronie internetowej gmina-hajnowka.pl w dziale ogłoszenia (http://gmina-hajnowka.pl/ogloszenia).

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym. Wykonawca ponosi całość kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań równoważnych, w szczególności koszt opracowania kosztorysu inwestorskiego różnicowego, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia.

Parametry geometryczne urządzeń mogą w rzeczywistości różnić się od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) o wartość nie przekraczającą +/- 20% [przedział tolerancji]. W przypadku większych rozbieżności, należy skonsultować z inwestorem możliwość zastosowania danego urządzenia, a także dokonać korekty ewentualnej strefy bezpieczeństwa, tak aby spełniony był warunek bezpiecznego użytkowania.

 1. Warunki Zamawiającego:
 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia – tzw. Kartę gwarancyjną, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
 • Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i w własnym zakresie:

- miejsce składowania materiałów budowlanych,

- energię elektryczną i wodę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,

- urządzenia placu budowy,

 • Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego zamówienia.
 • Na każde życzenie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zostaną im okazane materiały używane na aktualnym wówczas etapie wykonywania zamówienia oraz przedstawione zostaną informacje dotyczące producenta, właściwości materiału, typu, gatunku. Osoba upoważniona będzie sprawdzała jakość wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności będą zapobiegały stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zapis ten nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialności za zastosowane wyroby, materiały, urządzenia techniczne oraz za jakość wykonanych robót.
 • Wykonawca będzie odpowiadał za zbieranie oraz usuwanie z terenu budowy - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania zamówienia. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i usuwania odpadów i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające ich unieszkodliwienie.
 • Zgłaszając do odbioru końcowego przedmiot zamówienia (pisemnie) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą geodezyjną, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, potwierdzając, iż zostały wbudowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Termin odbioru końcowego będzie ustalony po potwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej.
 • Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.
 • Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zwróci kosztów wizji lokalnej.
 • Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
 1. Wymagania związane z wykonaniem Zamówienia:
 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.08.2020 r.,
 • Warunki płatności: 30 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze,
 • Warunkiem przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone poprzez spisany i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, bezusterkowy protokół odbioru końcowego,
 • Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Urząd Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 25 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane do końca dnia 22.06.2020 r.
 • Kryterium wyboru oferty: najniższa cena,
 • Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. wykonanych robót (co najmniej 1) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, polegających na robotach w zakresie aranżacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zbliżonej zakresem do zadania „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie” (liczonym od daty publikacji niniejszego zapytania na stronie www), o wartości co najmniej 50 000 zł brutto. Wykonawca winien przedłożyć stosowane oświadczenie opatrzone stosownymi dowodami. Dowodami są: 1) referencje, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.

 

7. Wzór oferty, wzór umowy oraz wymagane oświadczenia – zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie”.

9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek) , do godziny 15:00, w pokoju nr 32 (sekretariat) znajdującym się w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka. W związku z sytuacją epidemiologiczną ogłoszoną na terenie kraju (COVID – 19) dopuszcza się złożenie oferty w oknie podawczym zlokalizowanym na parterze budynku. Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 3 dni od ich złożenia.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty.
 2. Wykaz wykonanych robót.
 3. Wzór umowy.
 4. Opis przedmiotu zamówienia.
 5. SSTWiOR.
 6. Przedmiar robót (załączniki 6a6b).
 7. Projekt zagospodarowania terenu (załącznik 7a i 7b).