Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr   167 / 2020

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia  26  lutego 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych  gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
 i dziedzictwa narodowego.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. Poz.506  ze zm.)  oraz art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U z 2019r. poz.688 ze zm.), zarządzam, co następuje:

par. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

par. 2. 1. Ustala się:

 1. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.
 2. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy Hajnówka.

par. 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

par. 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

par. 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                      Wójt

                                                                                          Lucyna Smoktunowicz

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 167 /2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26 lutego 2020r.

WÓJT  GMINY HAJNÓWKA

            Na podstawie art.13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz .U. z 2019 poz.688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie. Wspierane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na  terenie powiatu hajnowskiego .

 1. Rodzaj zadania.
  • Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce. Realizacja zadania powinna odbywać się poprzez współpracę przy organizacji i prowadzeniu  Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3000 zł.(słownie :trzy tysiące złotych).
 1. Zasady przyznawania środków publicznych: wsparcie realizacji zadania podmiotowi wyłonionemu w konkursie wraz z udzieleniem dotacji. W ramach dotacji będą pokrywane jedynie niezbędne koszty których poniesienie jest merytorycznie niezbędne.
 1. Termin realizacji zadania: 01 maja 2020r. – 30 czerwca 2020r.
 1. Termin i miejsce składania ofert: oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz. U. z 2016r. Poz.1300)  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 marca 2020r. godz.15,00 na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok.32.

Wnioski niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

      Oferty zostaną rozpatrzone do dnia  05 kwietnia    2020r. w trybie rozstrzygnięcia

      konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Realizacja zadania w 2020 r. wsparcie w realizacji tego rodzaju zadania na kwotę 3000zł.(słownie :trzy tysiące złotych).
 1. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja będzie zobowiązany do zawarcia umowy na realizację zadania, a po realizacji złożyć sprawozdanie z wykonania zadania wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz. U. z 2016r poz. 1300).
 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu  zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej gmina-hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka.
 1. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Bliższych informacji oraz wzory formularzy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój  43,  tel.682 31 93.

 

     Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zarzadz_woj/rok-2020.html