Drukuj

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że od dnia 20.02.2020r. przyjmowane będą wnioski o wydanie "Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka" ( ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”)

 

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Hajnówka, w pokoju nr 43 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy : http://gmina-hajnowka.pl/zalatw-sprawe/83-sprawy-obywatelskie/1519-zlozenie-wniosku-o-wydanie-karty-mieszkanca-gminy-hajnowka

Wypełniony wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr 43 (ewidencja ludności) w dni robocze w godz. 08:00 - 15:00.

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIESZKAŃCA GMINY HAJNÓWKA

 

kartawzor

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 165/2020

Wójta Gminy  Hajnówka

z dnia 19 lutego 2020 roku

Regulamin programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”

 

I. 1. „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”, zwana dalej „Kartą”, stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów realizujących cele określone w uchwale Nr XVI/116/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”.

 1. O wydanie Karty mogą ubiegać się osoby fizyczne, których miejscem zamieszkania jest Gmina Hajnówka, zwane dalej „Mieszkańcami”, które:
 1. W celu otrzymania Karty osoba uprawniona składa w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 oraz na  stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl.
 3. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 składają wniosek w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka.
 4. Karta wydawana jest w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku, po jego pozytywnej weryfikacji.
 5. Odbioru Karty należy dokonać osobiście. Odbiór Karty wymaga pokwitowania przez wnioskodawcę lub opiekuna prawnego.

II. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 załącza się do wglądu:

III. Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka jest wydawana przez Wójta Gminy Hajnówka w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją publiczną z bagażem podręcznym.

IV.  1. Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka jest spersonalizowanym dokumentem i może posługiwać się nią jedynie osoba, której Karta została wydana.

 1. Karta zawiera następujące dane:
 1. Wzór Karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Za wydanie Karty nie pobiera się opłaty.
 3. Ewidencję wydanych Kart prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Hajnówka.

V.    1. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty osoba uprawniona występuje z wnioskiem o wydanie duplikatu Karty.

 1. Do wniosku o ponowne wydanie Karty stosuje się odpowiednio zapisy §1 i §2.
 2. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty, tj. zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Hajnówka, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.
 3. Organ wydający zastrzega sobie prawo losowej weryfikacji prawa do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej poprzez wezwanie do okazania dokumentów, o  których mowa w §2.
 4. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty, przy ponownym jej wydaniu stosuje się zapisy takie same jak w przypadku utraty Karty lub jej uszkodzenia.

ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”)

WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIESZKAŃCA GMINY HAJNÓWKA