Ostatnia sesja w kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu 12 października 2018 r.  Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

  • uchwalenie Statutu Gminy Hajnówka;
  • określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty;
  • zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Hajnówka;
  • zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka.

 

  • W sesji uczestniczyli radni, sołtysi, mieszkańcy, pracownicy Urzędu, Mikołaj Janowski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Piotr Koszczuk – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce; Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka; Alina Ginszt – Dyrektor SP w Dubinach.

 

Po części oficjalnej sesji nastąpiły  wzajemne podziękowania za  dotychczasową współpracę. J.Kot podkreślił, że był to dla niego zaszczyt, wielkie wyzwanie i nauka. Podziękował radnym, sołtysom, zaproszonym gościom, Wójtowi Gminy, a także pracownikom Urzędu. Następnie życzył wszystkim startującym w wyborach samorządowych, wygranej w dniu 21 października 2018 r.

 

Wójt Gminy zabierając głos podziękowała za dotychczasową współpracę przede wszystkim Burmistrzowi Miasta Hajnówka, Lasom Państwowym, Komendantowi Straży Pożarnej w Hajnówce, Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach której udało się dać pracę dla ponad 40 osób z terenu gminy Hajnówka, Policji, wszystkim pozostałym instytucjom i organom. Dodatkowo podziękowała Skarbnikowi Gminy, radnym, sołtysom i wszystkim osobom angażującym się w organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, sponsorom, dzięki którym nienadużywany był budżet. Dodatkowo przedstawiła zadania inwestycje zrealizowane w kadencji 2014-2018, a mianowicie: dzięki wsparciu lasów państwowych przebudowywany jest odcinek drogi Łąkowej w Dubinach, rozpoczęte są dwa przetargi na drogi w Dubinach. Od początku kadencji 8 623 448,- to kwota przeznaczona na remonty dróg – co stanowi długość ok. 9,5 km. Od stycznia 2015 r. gmina uzyskała 2 500 000,-zł wsparcia na drogi na terenie gminy Hajnówka. Z Nadleśnictwa Browsk gmina otrzymała 1 750 000,-zł a z Nadleśnictwa Hajnówka 750 000,-zł. Na kolejny rok zagwarantowana jest kwota 650 000,- zł z Nadleśnictwa Browsk na dokończenie II etapu przebudowy drogi, a także kwotę 1 100 000,-zł na drogę Orzeszkowo – Jagodniki przy współpracy z gminą Dubicze Cerkiewne. Wójt pokreśliła, że wybudowano 188 kolektorów słonecznych i 8 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Hajnówka. Przypomniała o uchwaleniu Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka, a w związku z tym, pojawieniem się inwestorów w Nieznanym Borze oraz w Nowosadach (magazyn). Podkreśliła, że starała się spełnić obietnice wyborcze z 2014 r. Przypomniała, że nie udało się zrealizować budowy kanalizacji sanitarnej w Trywieży,  inwestycja ta to koszt 11 000 000,-zł wartości kosztorysowej i nie jest możliwe w ramach własnych środków wykonanie tej inwestycji. W związku z tym gmina poszukiwała możliwości współfinansowania tej inwestycji i wniosek nie został odrzucony tylko znalazł się na liście rezerwowej. Podkreśliła, że z informacji które posiada istnieje możliwość wybudowania kanalizacji bez oczyszczalni ścieków z uwagi na fakt istnienia takiej oczyszczalni w Hajnówce. Wstępnie prowadzone są rozmowy z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego w Hajnówce. Kolejno podkreśliła, że zmienił się wizerunek gminy Hajnówka – powstały wioski tematyczne, siłownie zewnętrzne, wybudowano altany, place zabaw. Gmina pozyskiwała wszelkie możliwe do wykorzystania środki zewnętrzne. Dodatkowo przypomniała o wprowadzeniu jednostki OSP Nowokornino do Krajowego Systemu Ratownictwa. W tym miejscu Wójt Gminy Hajnówka przypomniała o poczynionych oszczędnościach w kwocie 700 000,- na początku kadencji i w latach 2015-2018 zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę ok. 11 000 000,-zł. Podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę.

 

W.Golonko – wiceprzewodniczący podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim obecnym, pracownikom, społeczeństwu którego dane mu było prezentować.

 

Następnie wręczono okolicznościowe kwiaty, gratulacje zaproszonym gościom, radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu, następnie Przewodniczący przeszedł do punktu 5-go porządku obrad i zamknął obrady XLVI sesji rady gminy Hajnówka, wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XLVI sesji rady gminy Hajnówka ostatniej w kadencji 2014-2018.”