Rada Rminy Hajnówka - zdjęcie z pierwszej sesji

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie i miejscu podawana jest do wiadomości publicznej.

 

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję. Organizowanie pracy rady i zwoływanie obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się w urzędzie gminy, które ewidencjonuje się w rejestrze. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

Jarosław Kot – Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka,
Walentyna Biryłko – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Hajnówka,
Włodzimierz Golonko – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hajnówka.

 

Skład Rady Gminy Hajnówka kadencji 2014-2018:
1. OWERCZUK Michał
2. SACHARCZUK Grażyna
3. SKIEPKO Monika
4. ACKIEWICZ Tomasz
5. SOŁOWIANIUK Konstanty
6. JANOWSKI Michał
7. SOKÓŁ Mariusz Aron
8. STEPANIUK Helena
9. KOT Jarosław
10. BIRYŁKO Walentyna
11. GRYGORUK Wiktor
12. DZIKOWSKA Irena
13. GOLONKO Mikołaj
14. GOLONKO Włodzimierz
15. ŻMIEŃKO Mikołaj