Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
- mgr Lucyna Smoktunowicz

telefon: 85 682 25 00
fax  +48 85 682 46 12

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

 Przyjęcia interesantów:

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 10.00- 15.30.

Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy Urzędu - od godz. 7.30- do godz. 15.30.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi sekretariat urzędu.